th

ดังนั้น พันธกิจของกลุ่มบริษัทฯจากนี้ไป คือ เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลของประเทศ และบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้านของประเทศและคนไทย โดยเน้น 4 เรื่องหลัก คือ

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ
2) ด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของประชาชนและสังคม
3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ-ภาคธุรกิจ
4) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประเทศและสังคม

เราเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ (The Power of Wisdom) การทำงานทุกอย่างของเรามาจากภูมิปัญญาที่มาจากองค์ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี สังคม และประสบการณ์อันยาวนาน ผมจึงมั่นใจว่า เราจะสนับสนุนให้ภาครัฐสามารถปฏิรูปประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล ไทยแลนด์ ที่จะก้าวทัน เทียบเท่า และนำหน้าประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ได้อย่างแน่นอน

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล

CLOSE

“ The Power of Wisdom ”

ด้วยประสบการณ์กว่า 49 ปี ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร ให้แก่ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ในประเทศไทย
กลุ่มบริษัทซีดีจีภูมิใจที่ได้มีส่วนในการผลักดัน และยกมาตรฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยสู่ระดับสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อปลายปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมสันติภาพ เสรีภาพ ความสามารถในการแข่งขันของภูมิภาค และความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

เราจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อให้สอดคล้อง สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย ดังนี้

“กลุ่มบริษัทซีดีจีจะเป็นองค์กรชั้นนำที่เป็นที่รู้จักระดับสากล (1 ใน 10 ของ ASEAN) ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และบูรณาการระบบสารสนเทศในทุกภาคส่วนให้เกิดความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรืองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการ Transform โครงสร้างระบบไอทีของประเทศให้ก้าวสู่ยุค Digital Thailand เรามีความพร้อมที่จะร่วมสร้าง Digital Ecology  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการแข่งขันกับตลาดอาเซียน และตลาดโลก ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจของเรา

ดังนั้น พันธกิจของกลุ่มบริษัทฯจากนี้ไป คือ เดินหน้าพัฒนาโครงสร้างฐานข้อมูลของประเทศ และบูรณาการข้อมูลในด้านต่างๆ ผ่านระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มศักยภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก ๆ ด้านของประเทศและคนไทย โดยเน้น 4 เรื่องหลัก คือ

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของภาครัฐ
2) ด้านสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของประชาชนและสังคม
3) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ-ภาคธุรกิจ
4) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรประเทศและสังคม

เราเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ (The Power of Wisdom) การทำงานทุกอย่างของเรามาจากภูมิปัญญาที่มาจากองค์ความรู้ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี สังคม และประสบการณ์อันยาวนาน ผมจึงมั่นใจว่า เราจะสนับสนุนให้ภาครัฐสามารถปฏิรูปประเทศไทยสู่ยุคดิจิทัล ไทยแลนด์ ที่จะก้าวทัน เทียบเท่า และนำหน้าประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทย ได้อย่างแน่นอน

คุณนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจี และกลุ่มบริษัทจีเอเบิล

CLOSE
READ MORE

จากผู้ให้บริการสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ในช่วงสงครามเวียดนาม ได้พัฒนาสู่กลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์พร้อมติดตั้งระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ ตลอดจนบริการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในองค์กรของลูกค้าให้พร้อมนำไปปฏิบัติงานได้ทันที รวมไปถึงบริการหลังการขายพร้อมซ่อมบำรุงครบจงวร ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรเอกชนขนาดใหญ่ เป็นระยะเวลายาวนานกว่า 49 ปี

กลุ่มบริษัทซีดีจี ประกอบด้วยบริษัทในเครือ 6 บริษัท คือ

 1. บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด 
 2. บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
 3. บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
 4. บริษัท จีไอเอส จำกัด
 5. บริษัท โกลบเทค จำกัด
 6. บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด

วิสัยทัศน์ (Vision)
กลุ่มบริษัทซีดีจีจะเป็นองค์กรชั้นนำที่เป็นที่รู้จักระดับสากล ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และบูรณาการระบบสารสนเทศในทุกภาคส่วนให้เกิดความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรืองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

แบรนด์ (Brand Mantra): The Power of Wisdom

เราคือ “องค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยพลังแห่งภูมิปัญญาและองค์ความรู้ (The Power of Wisdom)” ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท พลัง และศรัทธาอันมั่นคงของบุคลากรของเรา ในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร เราจะทำให้ลูกค้าของเราทุกภาคส่วนมีความเจริญก้าวหน้า และประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขันในระดับสากล

คุณค่าองค์กร (Core Values)

คุณค่าองค์กรเป็นสิ่งที่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของกลุ่มบริษัทซีดีจียึดถือเป็นหลักปฏิบัติร่วมกัน เราปลูกฝังพนักงานให้มีค่านิยมเดียวกันกับองค์กร และได้สะท้อนออกมาเป็นแนวทางการทำงาน สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้พนักงานและองค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ไปด้วยกัน 

 1. Innovation – สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 2. Care – ดูแล ใส่ใจเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และสังคม
 3. Trust – น่าเชื่อถือ เป็นที่ไว้วางใจ และพึ่งพาได้
 4. Dynamic – รวดเร็ว ว่องไว พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 5. Determination – มุ่งมั่น ทุ่มเท ใส่ใจ เพื่อความเป็นเลิศ

CHRONICLE

2559

ก่อตั้ง บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นตัวแทนหลักในการจัดจำหน่ายเทคโนโลยีและบริการของผลิตภัณฑ์ภูมิสารสนเทศชั้นนำจาก บริษัท ESRI Inc ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งภายในไทย เวียดนาม ลาว พม่า และ กัมพูชา

2558

บริษัท โกลบเทค จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ จากงานสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

2555

กลุ่มบริษัทซีดีจี ปรับเปลี่ยนแบรนด์ครั้งใหญ่ พร้อมมุ่งสู่การให้บริการแก่ประเทศ องค์กร และประชาชนในประชาคมอาเซียน

2554

ก่อตั้งบริษัท โกลบเทค จำกัด ดำเนินธุรกิจบริการข้อมูลแผนที่ดิจิตอล (Digital Map Data) และให้บริการข้อมูลพิกัดตำแหน่งครบทุกรูปแบบ (Dynamic Location Content) ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้

2547

ก่อตั้งกลุ่มบริษัทจีเอเบิล ดำเนินธุรกิจ IT Professional Services เพื่อดูแลและให้บริการด้าน IT Solutions ให้กับลูกค้าธุรกิจแบบครบวงจร

2544

บริษัท ฟร้อนท์ไลน์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศสิงคโปร์ เข้ามาร่วมทุน ในบริษัท ลอจิก จำกัด

2543

บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ บริการประชาชนดีเด่น “โครงการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนทางด้านการทะเบียนและบัตรด้วยคอมพิวเตอร์” ให้กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2543

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการบริการและบริหารข้อมูลดีเด่น จากโครงการจัดทำระบบแผนที่และข้อสนเทศระบบจำหน่ายไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง

2542

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท จีไอเอส จำกัด สร้างศูนย์ข้อมูลแผนที่ (GIS Data Center) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

2536

เปลี่ยนชื่อบริษัท ดิจิตอล อินฟอร์เมชั่น แอสโซซิเอทส์ จำกัด (DIAL) เป็นบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด (CDGS) ผู้ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ (Systems Integrator) รองรับตลาด Turnkey Solution

2534

ก่อตั้ง บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ESRI) ให้บริการด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แบบครบวงจร (GIS) ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท จีไอเอส จำกัด

2533

โครงการจัดทำเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รับรางวัล Computer World Smithsonian Awards ด้านการใช้คอมพิวเตอร์สร้างประโยชน์ต่อสังคม

2532

บริษัท ลอจิก จำกัด (ในเครือ G-ABLE Group) ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการผลิตภัณฑ์ของ Sun Microsystems ในประเทศไทย

2530

ก่อตั้ง บริษัท คอมพิวเตอร์เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด (CPS) จัดจำหน่ายอุปกรณ์ต่อเชื่อมกับคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์

2526

จัดทำเลขบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมบัตรประชาชน และเก็บข้อมูลพื้นฐานประชากรไทยให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2519

เปลี่ยนผู้ถือหุ้นและผู้บริหารเป็นคนไทยทั้งหมด

2511

ก่อตั้ง “บริษัท คอนโทรล ดาต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด” สาขาประเทศไทย

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

โครงการ Code Their Dreams

กลุ่มบริษัทซีดีจีเล็งเห็นถึงความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นให้เยาวชนได้ เรียนรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงริเริ่มโครงการนี้ขึ้น เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้เรื่องนี้ และเกิดความสนใจที่จะฝึกฝน เพิ่มเติมทักษะและความรู้ในระบบดิจิตอลในรูปแบบการจัดกิจกรรมเวิร์คช็อป ให้ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน โดยเริ่มจากนักเรียน ชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงซีดีจีสำนักงานใหญ่

READ MORE

EXECUTIVE LEADERSHIP

AFFILIATES OF CDG

ALLIANCES

BACK TO TOP