th
ระบบตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการและบริหารการสอบและรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบให้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำ โดยเลือกใช้เครื่องตรวจข้อสอบความเร็วสูง (Opscan 16) ที่มีความเหมาะสมกับงบประมาณและขนาดของสถาบันการศึกษา พร้อมซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ผลการสอบ อบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีผลให้การจัดการการสอบของสถาบันการศึกษามีความรวดเร็วและถูกต้องมากขึ้น สามารถรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างคล่องตัวและเลือกผลการวิเคราะห์ได้ตามที่ผู้บริหารต้องการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการสอบครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ต่อมา กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจในการบริการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ โดยเป็นผู้ให้บริการตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบทั้งหมดของการสอบ NT และ LAS โดยใช้ระบบการตรวจข้อสอบที่ทันสมัย มีความถูกต้องสูงจากบริษัทชั้นนำสายงานการศึกษาของโลก ผลการตรวจและข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ถูกส่งต่อให้กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อทำการประมวลผลและประยุกต์ใช้งานกับการสอบในระดับประเทศต่อไป

Company: CDT-TS

Related Solutions: Application Services, Outsourcing SolutionsSpecific Solutions

BACK TO TOP