th
ระบบตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กลุ่มบริษัทซีดีจี มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการและบริหารการสอบ และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบให้กับสถาบันการศึกษาชั้นนำ ด้วยเครื่องตรวจข้อสอบความเร็วสูง (Opscan 16) ที่มีความเหมาะสมกับ
งบประมาณ และขนาดของสถาบันการศึกษา พร้อมซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ผลการสอบ รวมทั้งอบรมการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยให้การจัดการการสอบรวดเร็วและถูกต้อง สามารถรายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบได้อย่างแม่นยำ และเลือกผลการวิเคราะห์ได้ตามที่ผู้บริหารต้องการ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการสอบที่มีประสิทธิภาพต่อไป

ในเวลาต่อมา กลุ่มบริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ ในการจัดการบริการตรวจข้อสอบ และประมวลผลการสอบ NT และ LAS โดยใช้ระบบการตรวจข้อสอบที่ทันสมัย มีความถูกต้องสูงจากบริษัทชั้นนำสายงานการศึกษาของโลก โดยผลการตรวจ และข้อมูลการวิเคราะห์จะถูกส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เพื่อนำไปพัฒนาการสอบในระดับประเทศต่อไป

Company: CDT

 

BACK TO TOP