th

แอปพลิเคชัน MEA Smart Life การไฟฟ้านครหลวง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน. หรือ MEA) ให้เป็นผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบ GIS/AM/FM และจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน และระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความละเอียด 1:1,000 ในเขตรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยทำการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาคสนาม ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งผลงานครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการบริการและบริหารข้อมูลดีเด่น รางวัลจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ในการจัดงานสัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2543

จากการที่การไฟฟ้านครหลวงมีการปรับปรุงระบบ GIS มาอย่างต่อเนื่อง และมีนโยบายในการขยายผลให้บริการข้อมูลแผนที่ออกสู่ภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น จึงมีการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแผนที่เพื่อรองรับทิศทางการเติบโตของ Tablet PC และ Mobile Device เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าให้สามารถเข้าถึงบริการของ กฟน. ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เช่น ระบบการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า (MEA Smart Life) ซึ่งเป็น Mobile Application สำหรับตรวจสอบค่าใช้ไฟฟ้า โดยสามารถตรวจสอบวันที่จดเลขอ่านค่าไฟฟ้า วันที่ครบกำหนดชำระค่าไฟฟ้า ดูตำแหน่งสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าในรูปแบบแผนที่ดิจิทัล และภาพเสมือนจริง (Augmented Reality หรือ AR) รวมทั้งแบบตาราง พร้อมทั้งบอกระยะห่างจากสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าแต่ละแห่งเทียบกับตำแหน่งปัจจุบัน (Current Location) รวมถึงการแสดงข้อมูลประกาศดับไฟ เพื่อทำการบำรุงรักษาระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการไฟฟ้านครหลวงด้วยภาพถ่ายพร้อมพิกัดบอกตำแหน่งได้

โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด Mobile Application MEA Smart Life ได้ที่
ดาวน์โหลดผ่าน Play Store ได้ที่นี่  “คลิก”
ดาวน์โหลดผ่าน App Store ได้ที่นี่ “คลิก”

Company: GISC

BACK TO TOP