th
ระบบตรวจสอบคนเข้าเมือง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ทำการคิดค้นและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบคนเข้าเมือง เพื่อให้ระบบการดำเนินงานด้านการตรวจสอบข้อมูล และติดตามประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศมีความทันสมัย และได้มาตรฐานในระดับสากล โดยกลุ่มบริษัทฯ รับหน้าที่พัฒนาซอฟต์แวร์ จัดหาฮาร์ดแวร์ พร้อมระบบเครือข่าย เพื่อให้การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบตรวจคนเข้าเมือง และด่านตรวจคนเข้าเมืองทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบครอบคลุมทั่วประเทศ ส่งผลให้การตรวจสอบประวัติผู้ผ่านเข้าออกประเทศมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น

Company: CDGS

BACK TO TOP