th
การนำเทคโนโลยีด้านแผนที่มาช่วยแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ เพื่อลดปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้อย่างเป็นระบบ โดยมีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนและรวดเร็ว ได้แก่ การจัดทำแผนที่ภาพถ่ายเก่าย้อนหลังโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศเก่าในโครงการบินถ่ายภาพของประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2542 ซึ่งจะทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพพื้นที่ป่าไม้ และสามารถนำมาใช้ในการพิสูจน์สิทธิ์ได้ พร้อมจัดทำแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ที่ประกาศเป็นกฎหมายให้มีความถูกต้องโดยบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อจัดทำแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนที่แนวเขตทรัพยากรป่าไม้ตามกฎหมาย ทั้งมีการจัดทำข้อมูลแปลงที่ดินของรัฐและเอกชนตามแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ ได้แก่ แปลงที่ราชพัสดุ แปลงสปก. แปลงที่นิคมสหกรณ์ แปลงที่นิคมสร้างตนเอง และแปลงที่ดินของเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินการของกระทรวงฯ ต่อไป

นอกจากนี้ยังทำการสอบทานแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อจัดเก็บข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแนวเขตทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และส่งมอบข้อมูลให้แก่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปดำเนินการในเชิงนโยบายต่อไป

Company: GISC

BACK TO TOP