th
ระบบ GIS/AM/FM การไฟฟ้านครหลวง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้านครหลวง ให้เป็นผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า โดย พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบ GIS/AM/FM และจัดทำข้อมูลแผนที่ฐานและระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความละเอียด 1:1,000 ในเขตรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยทำการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาคสนาม ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร ซึ่งเป็นของการไฟฟ้านครหลวงเองให้มาอยู่ในระบบ GIS เพื่อการใช้งานเชิงประยุกต์ต่อไป ซึ่งผลงานครั้งนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการบริการและบริหารข้อมูลดีเด่น จากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ในการจัดงานสัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2543 นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของเราเสมอมา

การใช้พลังงานไฟฟ้าในเขตเมืองนับเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอย่างมาก เนื่องจากการขัดข้องเพียงจุดเล็ก ๆ จุดเดียวอาจส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานหลายล้านคน การไฟฟ้านครหลวงต้องการแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลไปใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างเต็มที่ กลุ่มบริษัทซีดีจีได้รับมอบหมายให้พัฒนาแอปพลิเคชันให้กับการไฟฟ้านครหลวง

ปัจจุบัน ระบบดังกล่าวได้ถูกปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ โดยสามารถทำงานบนระบบ Windows และ Web Application ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ GIS/AM/FM กับระบบ ERP (SAP) ของการไฟฟ้านครหลวง การเปลี่ยนแปลงนี้ ช่วยให้ระบบต่าง ๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งมีเครื่องมือและโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้

นอกจากนั้นยังสามารถต่อยอดเพื่อปรับปรุงและเพิ่มเติมความสามารถต่างๆ ได้สะดวกและง่ายขึ้นด้วย ส่งผลให้ทั้งลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกได้รับการบริการที่ถูกต้อง สะดวกรวดเร็ว ซึ่งในปัจจุบัน ระบบนี้ถูกติดตั้งไว้ภายในห้องมั่นคง (Strong Room) อันดับแรกๆ ของประเทศ

การไฟฟ้านครหลวงยังได้นำฐานข้อมูลที่ได้จัดทำจากโครงการจัดทำระบบแผนที่และข้อสนเทศระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (ระบบ GIS/AM/FM) ซึ่งมีข้อมูลต่างๆ เช่น ถนน เส้นทาง ตำแหน่งอาคารสถานที่สำคัญๆ และข้อมูลระบบไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นการต่อยอดจากข้อมูลเดิมที่มีอยู่มาจัดตั้งระบบ Call Center เพื่อให้ประชาชนสามารถสอบถามปัญหาหรือข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการด้วยหมายเลขเดียว เพิ่มช่องทางติดต่อที่สะดวกสบายแก่ประชาชนและสร้างความพึงพอใจในการบริการมากขึ้น ซึ่งทำให้ระบบนี้ได้รับรางวัลจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ในการจัดงานสัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2543 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงการบริการประชาชนดีเด่นอีกด้วย

นอกจากนี้การไฟฟ้านครหลวง ยังมีระบบ GIS Net ซึ่งเป็นระบบ Web Service ที่เป็นความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวงกับกลุ่มบริษัทซีดีจี เพื่อให้บริการการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ Web Service บนพื้นฐานข้อมูลชุดเดียวกับระบบ GIS/AM/FM โดยส่วนนี้ได้พัฒนาขึ้น เพื่อเน้นให้บริการระบบแผนที่ให้กับหน่วยงานภายนอก และใช้เป็นช่องทางในการซื้อขายข้อมูลแผนที่ทั้งในรูปแบบแผนที่กระดาษและข้อมูลดิจิทัล และเป็นช่องทางในการขยายโอกาสและสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ๆ ของการไฟฟ้านครหลวงได้อีกด้วย

ภายหลังเมื่อการไฟฟ้านครหลวง ได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม (แบบที่สาม ระยะเวลา 20 ปี) จาก กทช. (กสทช.ในปัจุบัน) จึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลสายสื่อสารต่าง ๆ ในระบบ GIS ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับบริหารโครงการใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สำหรับให้ฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ (ฝสค.) และฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฝสภ.) ใช้ในการนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวงเองและข้อมูลสายสื่อสารของผู้ให้บริการอื่นๆ ที่มีการเช่าพาดสายติดตั้งซ้อนทับอยู่บนเสาไฟฟ้า ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง ส่วนนี้นับเป็นการเพิ่มเติมประสิทธิภาพการทำงานและขยายโอกาสของการไฟฟ้านครหลวงในธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต

ด้วยการนำเทคโนโลยีแผนที่และภูมิศาสตร์มาใช้งานอย่างครบวงจรทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ ส่วนของการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และส่วนของการบริการลูกค้าผู้ใช้บริการ ทำให้ประสิทธิภาพการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงต่อประชาชนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมการติดต่อแต่ละครั้งต้องเสียเวลากว่าครึ่งวันลดลงเหลือประมาณ 10-15 นาทีโดยเฉลี่ย การได้รับรางวัลถึงสองรางวัลดังกล่าว รวมถึงการปรับปรุงและสนับสนุนการทำงานต่างๆ ในการนำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานในงานประจำวัน (Day to Day Operation) ของการไฟฟ้านครหลวง มายาวนานต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี

Company: GIS

Related Solutions:  Application Services, GIS

BACK TO TOP