th
ระบบ GIS/AM/FM การไฟฟ้านครหลวง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับมอบหมายจากการไฟฟ้านครหลวงให้เป็นผู้จัดทำระบบฐานข้อมูลสาธารณูปโภคด้านไฟฟ้า
โดยพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ในระบบ GIS/AM/FM และจัดทำข้อมูลแผนที่ฐาน และระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความละเอียด 1:1,000 ในเขตรับผิดชอบ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยทำการสำรวจข้อมูลแผนที่ภาคสนาม ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารให้อยู่ในระบบ GIS เพื่อการใช้งานเชิงประยุกต์ต่อไป ซึ่งผลงานครั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโครงการบริการและบริหารข้อมูลดีเด่น จากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ในการจัดงานสัปดาห์เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2543

กลุ่มบริษัทฯ ยังได้รับมอบหมายให้พัฒนาแอปพลิเคชันให้กับการไฟฟ้านครหลวง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการบริการได้อย่างสมบูรณ์ และสามารถนำข้อมูลที่มีการจัดเก็บในฐานข้อมูลไปใช้งานที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานได้อย่างเต็มที่ โดยปัจจุบันระบบดังกล่าวทำงานบนระบบ Windows และ Web Application ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างระบบ GIS/AM/FM กับระบบ ERP (SAP) ของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งช่วยให้ระบบต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ด้วยเครื่องมือ และโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ ทั้งยังสามารถปรับปรุงและเพิ่มเติมความสามารถได้ง่าย ส่งผลให้ทั้งลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอกได้รับการบริการที่ถูกต้องแม่นยำและสะดวกรวดเร็ว โดยระบบนี้ถูกติดตั้งไว้ภายในห้องมั่นคง (Strong Room) อันดับแรก ๆ ของประเทศ

การไฟฟ้านครหลวงยังได้นำฐานข้อมูลจากโครงการจัดทำระบบแผนที่ และข้อสนเทศระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (ระบบ GIS/AM/FM) ซึ่งมีข้อมูลต่าง ๆ เช่น ถนน เส้นทาง ตำแหน่งอาคารสถานที่สำคัญ และข้อมูลระบบไฟฟ้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล มาจัดตั้งระบบ Call Center เพื่อให้ประชาชนสอบถามปัญหา หรือข้อมูลต่าง ๆ ผ่านหมายเลขเดียว เพิ่มช่องทางการติดต่อให้แก่ประชาชน พร้อมความพึงพอใจในการบริการที่มากขึ้น ซึ่งทำให้
การไฟฟ้านครหลวงได้รับรางวัลจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ในการจัดงานสัปดาห์
เทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2543 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทโครงการบริการประชาชน
ดีเด่นอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง จัดทำระบบ GIS Net เป็นบริการการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ Web Service บนพื้นฐานข้อมูลชุดเดียวกับระบบ GIS/AM/FM มุ่งเน้นให้บริการระบบแผนที่แก่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งเป็นช่องทางในการซื้อขายข้อมูลแผนที่รูปแบบแผนที่กระดาษและข้อมูลดิจิทัล และเพิ่มโอกาสสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ ๆ ของการไฟฟ้านครหลวง

ภายหลังเมื่อการไฟฟ้านครหลวงได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโทรคมนาคม (แบบที่สาม ระยะเวลา 20 ปี)
จาก กทช. (กสทช. ในปัจุบัน) จึงได้มีการปรับปรุงข้อมูลสายสื่อสารต่าง ๆ ในระบบ GIS ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยได้พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์สำหรับบริหารโครงการใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) สำหรับฝ่ายปฏิบัติการระบบสื่อสารและคอมพิวเตอร์ (ฝสค.) และฝ่ายระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (ฝสภ.) ใช้ในการนำเข้าข้อมูลสายสื่อสารของการไฟฟ้านครหลวง และผู้ให้บริการอื่น ๆ ที่มีการเช่าพาดสายติดตั้งซ้อนทับอยู่บนเสาไฟฟ้าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง นับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขยายโอกาสของการไฟฟ้านครหลวงในธุรกิจโทรคมนาคมในอนาคต

ด้วยการนำเทคโนโลยีแผนที่และภูมิศาสตร์มาใช้งานอย่างครบวงจร ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงนโยบายและ
เชิงปฏิบัติการ รวมทั้งส่วนของการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และส่วนของการบริการลูกค้าผู้ใช้บริการ ทำให้การบริการประชาชนของการไฟฟ้านครหลวงมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น จากเดิมที่การติดต่ออาจเสียเวลาเกินครึ่งวัน ลดลงเหลือเพียง 10-15 นาทีโดยเฉลี่ย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้นำระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานประจำวัน (Day to Day Operation) ของการไฟฟ้านครหลวงเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 15 ปีแล้ว

Company: GISC

BACK TO TOP