th
แผนที่ GIS เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทซีดีจี มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยได้จัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในรูปแบบฐานข้อมูลและแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมทั้งศึกษาและวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การนำภาพถ่ายทางอากาศมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ถูกนำมาใช้ในการเคหะแห่งชาติตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากในยุคนั้น เนื่องจากสามารถเห็นภาพในมุมสูงและช่วยในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ชุมชนแออัดในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ช่วยในการระบุพิกัดที่จะต้องทำการสำรวจภาคพื้นดินเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มต่อไปได้อย่างแม่นยำ เช่น บ้านเลขที่ ข้อมูลผู้พักอาศัย ระบบประปา ผู้นำชุมชน เป็นต้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 ได้มีแผนพัฒนาวิชาการซึ่งครอบคลุมการทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัยและจัดทำฐานข้อมูลชุมชนของผู้มีรายได้น้อยและฐานข้อมูลเคหะชุมชนรวมถึงโครงการภาคเอกชนในรูปแบบสารสนเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกับการเคหะแห่งชาติ ณ เวลานั้น

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้ดำเนินการสำรวจโดยการลงพื้นที่จริง จัดทำฐานข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อย แสดงที่ตั้งชุมชน ขอบเขตชุมชน จำนวนครัวเรือน จำนวนหลังคาเรือนต่อพื้นที่ และโครงการที่อยู่อาศัยภาครัฐการเคหะแห่งชาติ แสดงตำแหน่ง และผังโครงการ รวมทั้งตำแหน่งโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชน โดยใช้ทั้งเทคโนโลยีภาพถ่ายทางอากาศและใช้พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามมาช่วยในการวิเคราะห์แผนที่ภูมิศาสตร์

ระบบ GIS มีส่วนอย่างมากในความสำเร็จนี้ โดยสนับสนุนข้อมูลและการทำงานที่แม่นยำ วิเคราะห์อุปสงค์อุปทานของที่อยู่อาศัยในเขตเมือง เช่น ในการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน 600,0000 หน่วย ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อย่างมากในขณะนั้น เมื่อผลการวิเคราะห์แจ้งว่าตอนนี้ไม่เหมาะสมที่จะสร้างโครงการเพิ่มเติมแล้ว เราสามารถและยืนยันได้ด้วยข้อมูลในระบบ GIS ซึ่งสะดวกรวดเร็วและเห็นภาพชัดเจน ซึ่งการวิเคราะห์นี้สามารถลดความเสียหายส่วนที่ยังไม่ก่อสร้าง

ผลการการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้การเคหะแห่งชาติมีข้อมูลในระบบ GIS อย่างสมบูรณ์ ทั้งในส่วนข้อมูลชุมชนแออัดและโครงการของการเคหะแห่งชาติลงไปจนถึงหน่วยที่พักอาศัยและเลขบ้าน ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่สามารถสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ตัดสินใจและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นับได้ว่าการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่บุกเบิกการใช้ GIS ในด้านการจัดการที่อยู่อาศัยในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างเห็นได้ชัด

ตลอดจนมีการนำเอาระบบ GIS มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชนบท เช่น การทำแผนที่ชุมชนที่ระบุสภาพปัญหาสำหรับแต่ละหลังคาเรือนหรือการตั้งถิ่นฐานในชนบทของหมู่บ้าน พัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการค่าชดเชยในกรณีเกิดภัยพิบัติ ปัญหาในการตั้งถิ่นฐาน มีน้ำท่วมซ้ำซากในบางพื้นที่ การบริการจัดการความช่วยเหลือ บ้านไหนควรได้รับค่าชดเชยเท่าไหร่ ทำให้สามารถตรวจสอบความช่วยเหลือที่รัฐมอบให้ชาวบ้านได้อย่างถูกต้อง

Company: GIS

Related Solutions: Application Services, GIS

BACK TO TOP