th
แผนที่ GIS เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย การเคหะแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทซีดีจี มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับฝ่ายวิชาการพัฒนาที่อยู่อาศัย
การเคหะแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยได้จัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมในรูปแบบฐานข้อมูลและแผนที่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) รวมทั้งศึกษาและวิจัยเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและวิทยาการคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของการเคหะแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

การนำภาพถ่ายทางอากาศมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้ถูกนำมาใช้ในการเคหะแห่งชาติ
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 เพื่อแสดงภาพมุมสูง ทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ชุมชนแออัดในพื้นที่
และช่วยในการระบุพิกัดที่ต้องการ สำรวจภาคพื้นดินเพื่อเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมได้อย่างแม่นยำ เช่น บ้านเลขที่
ข้อมูลผู้พักอาศัย ระบบประปา ผู้นำชุมชน เป็นต้น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2544 ได้มีแผนพัฒนาวิชาการซึ่งครอบคลุมการทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่อยู่อาศัย และจัดทำฐานข้อมูลชุมชนของผู้มีรายได้น้อย และฐานข้อมูลเคหะชุมชนรวมถึงโครงการภาคเอกชนในรูปแบบสารสนเทศ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่มบริษัทฯ ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับการเคหะแห่งชาติ

 

กลุ่มบริษัทซีดีจี ดำเนินการสำรวจโดยการลงพื้นที่จริง จัดทำฐานข้อมูลชุมชนผู้มีรายได้น้อย แสดงที่ตั้งชุมชน
ขอบเขตชุมชน จำนวนครัวเรือน จำนวนหลังคาเรือนต่อพื้นที่ และโครงการที่อยู่อาศัยภาครัฐการเคหะแห่งชาติ
แสดงตำแหน่ง และผังโครงการ รวมทั้งตำแหน่งโครงการที่อยู่อาศัยภาคเอกชน โดยอาศัยเทคโนโลยีภาพถ่าย
ทางอากาศ และพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามในการวิเคราะห์แผนที่ภูมิศาสตร์ ซึ่งระบบ GIS มีส่วนสำคัญใน
ความสำเร็จนี้ ด้วยการสนับสนุนข้อมูล และการทำงานที่แม่นยำ ทั้งยังช่วยวิเคราะห์อุปสงค์ และอุปทานของที่อยู่อาศัยในเขตเมือง อาทิ เรื่องการแก้ปัญหาโครงการบ้านเอื้ออาทรจำนวน 600,0000 หน่วย ซึ่งในขณะนั้นมีความเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อย่างมาก ผลการวิเคราะห์ชี้ว่า ไม่เหมาะสมที่จะสร้างโครงการเพิ่มเติม พร้อมการยืนยันด้วยข้อมูลในระบบ GIS ที่แสดงภาพให้เห็นได้อย่างชัดเจน การวิเคราะห์นี้จึงช่วยลดความเสียหายส่วนที่ยังไม่ก่อสร้างได้

ผลการการทำงานอย่างต่อเนื่องทำให้การเคหะแห่งชาติมีข้อมูลในระบบ GIS ที่สมบูรณ์ ทั้งในส่วนข้อมูลชุมชนแออัด และโครงการของการเคหะแห่งชาติ ไปจนถึงหน่วยที่พักอาศัยและเลขบ้าน ทั้งนี้ ซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนด้านการวิเคราะห์ข้อมูลแผนที่ยังสามารถสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ตัดสินใจ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับได้ว่าการเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานที่บุกเบิกการใช้ GIS ในด้านการจัดการที่อยู่อาศัยในเขตเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างชัดเจน ตลอดจนมีการนำเอาระบบ GIS มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชนบท เช่น การทำแผนที่ชุมชนที่ระบุสภาพปัญหาของแต่ละหลังคาเรือน หรือการตั้งถิ่นฐานในชนบทของหมู่บ้าน การพัฒนาโปรแกรมสำหรับการบริหารจัดการค่าชดเชยในกรณีเกิดภัยพิบัติ ปัญหาในการตั้งถิ่นฐาน มีน้ำท่วมซ้ำซากในบางพื้นที่ และการบริการจัดการความช่วยเหลือค่าชดเชยของแต่ละหลังคาเรือน ทำให้สามารถตรวจสอบความช่วยเหลือที่รัฐมอบให้ชาวบ้าน
ได้อย่างถูกต้อง

Company: GISC

BACK TO TOP