th

Travel & Transportation

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริการประชาชน กรมทางหลวง

กลุ่มบริษัทซีดีจี มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS)
เพื่อการบริการประชาชนของกรมทางหลวง ช่วยอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูล และแนะนำเส้นทางที่ควรใช้ หรือควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากการซ่อมบำรุง ซึ่งการใช้แผนที่ที่มีความละเอียดสูง มีความถูกต้องและแม่นยำนี้ทำให้การ
นำเสนอข้อมูลในด้านแผนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งซอฟต์แวร์สนับสนุนโครงการยังสามารถใช้ในการวิเคราะห์เส้นทาง และสร้างรายงานได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสมอีกด้วย นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้มีส่วนร่วมในการเสนอวิธีปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคมาใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์ ซึ่งทำให้ระบบแผนที่ของกรมทางหลวงมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบริการแก่ประชาชนอยู่เสมอ

Company: GISC

BACK TO TOP