th

บริษัท จีไอเอส จำกัด (GIS)

บริษัท จีไอเอส จำกัด ผู้นำในการให้บริการระบบภูมิสารสนเทศแบบครบวงจร (Geographic Information Systems – GIS One Stop Services) ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ วางระบบ พร้อมโปรแกรมการจัดการและวิเคราะห์ด้านแผนที่ (GIS Software) และโปรแกรมจัดการประมวลภาพแผนที่ (Image Processing Software) รวมถึงการให้บริการด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัลประเทศไทยความละเอียดสูง (Digital Base Map) การสำรวจและการจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) การให้บริการและวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศ การวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน (IT Infrastructure) ติดตั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ตลอดจนให้บริการบำรุงรักษาระบบหลังการขาย

บริษัทฯ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System – GIS Technology) เพียบพร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญกว่า 30 ปี มีโซลูชันที่ตอบรับทุกความต้องการทางธุรกิจ เช่น การเลือกพื้นที่ให้บริการและการวิเคราะห์ตำแหน่งที่ตั้ง (Site Selection) การใช้ GIS วางแผนด้านการขนส่ง (Logistic Solution) เป็นต้น ตลอดจนนำเทคโนโลยี GIS มาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานอิสระ และเอกชน รวมทั้งดูแลรับผิดชอบเขตภูมิภาคอินโดจีน (CLMV) ได้แก่ ประเทศกัมพูชา ลาว    เมียนมา และเวียดนาม

นอกจากนี้ บริษัท จีไอเอส จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี  ยังเป็นตัวแทนในการขายผลิตภัณฑ์พร้อมให้บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการในประเทศไทย ของบริษัท การ์มิน คอร์เปอเรชั่น จำกัด จากประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้นำด้าน GPS อันดับหนึ่งของโลกซึ่งมีระบบนำทางผ่านดาวเทียม และผลิตภัณฑ์ GPS ทุกรูปแบบ เช่น นาฬิกา GPS สำหรับออกกำลังกาย, สายรัดข้อมือเพื่อสุขภาพ, ระบบนำทางในรถยนต์, กล้องบันทึกภาพในรถ, อุปกรณ์ GPS แบบ Handheld สำหรับงานสำรวจ และอื่น ๆ

 

ผลิตภัณฑ์

ด้าน Software

ด้าน Data

ด้าน Hardware

 

การบริการ

  1. การให้คำปรึกษาด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Consulting Service) บริการศึกษา วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า และวางแผนโครงการเพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยี GIS ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศ (GIS Application Development) บริการศึกษาความต้องการและกระบวนการทำงานของลูกค้า เพื่อนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี GIS แบบครบวงจร ทั้งโปรแกรมประยุกต์ในรูปแบบของ Web-Based Application Mobile Application และ Client-Server Application สำหรับระบบขนาดเล็ก ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่ ในรูปแบบของ Enterprise System เพื่อตอบสนองการพัฒนาระบบงานเฉพาะด้านให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและการบริการ และตอบโจทย์ตามความต้องการของหน่วยงานนั้น ๆ เช่น
  1. การสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) บริการสำรวจจัดเก็บข้อมูลภาคสนามสำหรับงานด้านภูมิสารสนเทศ
  2. การสำรวจรังวัดด้วยเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS (Global Positioning Systems) บริการสำรวจรังวัดและทำแผนที่โดยใช้เครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS (Global Positioning System) ความละเอียดสูงที่มีความถูกต้องแม่นยำ
  3. การจัดทำข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย (Photogrammetry and Satellite Data) บริการจัดทำข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย ประมวลผล วิเคราะห์ และสิ่งพิมพ์ ทั้งจากข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่าย ดาวเทียมด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มายาวนาน
  4. การจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศรายละเอียดสูงด้วยระบบ LiDAR (Digital Elevation Consulting and Service) บริการจัดทำแผนที่ข้อมูลความสูงด้วยเทคโนโลยี LiDAR เป็นการสำรวจรังวัดภูมิประเทศด้วยอากาศยาน ติดตั้งระบบพิกัดบอกตำแหน่ง GPS/IMU ความละเอียดถูกต้องสูงพร้อมกับระบบเลเซอร์สแกนเนอร์ชนิดกวาด ทำให้ได้ข้อมูลแบบจำลองภูมิประเทศทั้ง Digital Elevation Model (DEM) และ Digital Surface Model (DSM) สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อการวางแผนป้องกันภัยน้ำท่วม การระบายน้ำ การบรรเทาสาธารณภัย การวางผังเมือง เป็นต้น
  5. การสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) บริการสำรวจระยะไกลด้วยเทคโนโลยี Remote Sensing วิเคราะห์ จำแนก และแปลความหมายของสิ่งปกคลุมผิวโลกจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม จากประสบการณ์และความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและเครื่องมือที่ทันสมัย ให้คำปรึกษาบริการด้านต่างๆ เช่น การวางแผนโครงการ การเลือกใช้และจัดหาข้อมูลภาพจากดาวเทียม ทฤษฎีในการปรับแก้และประมวลผล คุณลักษณะของเครื่องมือและระบบที่ใช้ในการประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล เป็นต้น

การบริการด้าน Business Solutions

ด้วยความเข้าใจในธุรกิจประกอบกับความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS Technology) ทำให้บริษัทฯ ไม่หยุดพัฒนา Business Solutions ต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน พร้อมผลักดันธุรกิจสู่การเป็นผู้นำ

NOSTRA LOGISTICS  ระบบติดตามรถ เพิ่มประสิทธิภาพทุกขั้นตอนการขนส่ง

โซลูชันระบบจัดการ GPS ติดตามรถ และระบบติดตามรถขนส่งด้วยเครื่องติดตามรถ Cloud System ด้วยเทคโนโลยีเทเลเมติกส์ (Telematics) สามารถกำหนดจุดส่งสินค้า วางแผนจัดสรรเส้นทางขนส่งด้วยเครื่องติดตามรถที่สามารถบันทึกเส้นทางเดินรถ เช็กอินและบันทึกรายละเอียดการส่งงาน บันทึกข้อมูลร้านค้า ควบคุมการเดินรถด้วยระบบแจ้งเตือนจากเซนเซอร์ต่าง ๆ และตลอดจนสามารถเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์สถานะการขนส่ง ตลอดจนจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) และ Big Data Analytics พร้อมเชื่อมต่อข้อมูลจากทุกอุปกรณ์ด้วย IoT Logistics Platform เพื่อการบริหารจัดการงานขนส่ง ได้แก่ การจัดการกลุ่มรถ (Fleet Management) การติดตามตำแหน่ง (GPS Tracking) บนแผนที่ความละเอียดสูง ครอบคลุมการทำงานทุกรูปแบบ ตั้งแต่การติดตาม รถบรรทุก รถน้ำมัน รถขนวัตถุอันตราย และ รถขนส่งสินค้าทุกประเภท ให้บริการระบบอุปกรณ์ติดตามพฤติกรรมผู้ขับขี่เพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุ เช่น เครื่องบันทึกวิดีโอแบบเคลื่อนที่ (MDVR: Mobile Digital Video Record), กล้องประมวลผลอัจฉริยะช่วยเหลือผู้ขับขี่ (ADAS: Advance Driver Assistant System), ระบบตรวจจับพฤติกรรมการขับขี่ (DMS: Driver Monitoring System) รวมถึงระบบอุปกรณ์ All in One ที่ควบรวมระหว่าง MDVR, ADAS และ DMS เข้าด้วยกัน เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างขนส่งสินค้า

นอกจากส่วนของอุปกรณ์ต่างๆแล้ว NOSTRA LOGISTICS ePOD: Electronic Proof Of Delivery- Mobile Application เครื่องมือบริหารงานจัดส่งและกระจายสินค้าผ่าน Mobile Device เข้าถึงได้ทุกที่แม้การเดินเท้าที่รถเข้าไม่ถึง พร้อมสนับสนุนธุรกิจขนส่งในยุคออนไลน์  ช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง เพิ่มความน่าเชื่อถือของการขนส่ง รวมโมดูลระบบจัดการและวางแผนบำรุงรักษายานพาหนะ (MMS: Maintenance Management System) ช่วยเช็กความพร้อมของยานพาหนะก่อนและหลังการขับขี่ จัดตารางการเข้าเช็กระยะของยานพาหนะ พร้อมวางแผนการบำรุงรักษาได้อย่างแม่นยำ ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเสียหายของรถขนส่ง เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยบริการขนส่งที่ได้มาตรฐาน

ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถจัดการ ติดตาม และแสดงรายงานได้ด้วย ระบบ NOSTRA LOGISTICS  Web Application และสามารถติดตามได้ด้วย NOSTRA LOGISTICS Mobile Monitoring ที่ใช้สำหรับการตรวจเช็ก ติดตาม และแจ้งเตือนข้อมูลที่ส่งจากอุปกรณ์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้การดูแลและติดตามรถขนส่งทำได้ทุกที่ทุกเวลา สามารถดูสถานะของรถ แจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติใด ๆ ให้ผู้ดูแลงานขนส่งสามารถสื่อสารกับพนักงานขับรถได้อย่างรวดเร็ว สรุปและแสดงรายงานข้อมูลบน Dashboard ผ่านระบบ NOSTRA LOGISTICS  Web Application เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพร้อมนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ธุรกิจการขนส่ง และโลจิสติกส์ทุกรูปแบบ

ติดต่อเรา

บริษัท จีไอเอส จํากัด

ที่อยู่:  202 อาคารซีดีจีเฮ้าส์ ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์: 0-2678-0707

โทรสาร: 0-2678-0321- 3

เว็บไซต์: www.giscompany.co.th

Email: gis.contact@cdg.co.th

Facebook : www.facebook.com/GISCompanyLimited/

BACK TO TOP