th

บริษัท โกลบเทค จำกัด (GT)

บริษัท โกลบเทค จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านโซลูชันข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และ Location Contents ที่มีความละเอียด และถูกต้องครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ภายใต้แบรนด์ นอสตร้า (NOSTRA) ทั้งยังเพียบพร้อมด้วยทีมงานที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีการสํารวจมากกว่า 20 ปี และมีบริการที่มีคุณภาพในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชุดข้อมูล ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) และซอฟต์แวร์ทางด้าน Business Intelligence ต่างๆ บริการแผนที่ออนไลน์ (NOSTRA Online Map Services) และบริการข้อมูลแผนที่สำหรับระบบจีพีเอสนำทาง ทั้งในรถยนต์ ในอุปกรณ์พกพา และซอฟต์แวร์นำทางต่างๆ ปัจจุบัน บริษัทฯ และพันธมิตรได้ร่วมมือกันพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างอย่างดีที่สุด เช่น บริการด้าน Data Analytics IoT และ Smart Solutions

 

Map Contents

1.Map for GIS

1.1 Base Map

ข้อมูลแผนที่ประเทศไทยความละเอียดสูงแบบลายเส้น (Vector Data) เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ จีไอเอส (GIS) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการวิเคราะห์จัดการพื้นที่ด้วยการใช้ข้อมูลแผนที่ ช่วยให้การวางแผน และบริหารจัดการทางธุรกิจมีความแม่นยำมากขึ้น ทั้งยังช่วยวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้าน Location Intelligence เช่น การวางแผนตั้งสาขาใหม่ และการวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการ เป็นต้น

1.2 Premium Map

ข้อมูลแผนที่ฐานความละเอียดสูงแบบลายเส้น (Vector Data) ที่มีความละเอียดถูกต้องแม่นยำในมาตราส่วน 1 : 4,000 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ซึ่งเป็นการพัฒนาตามมาตรฐาน FGDS โดยข้อมูลแผนที่ได้ถูกนำไปใช้ในการพัฒนาโครงการทางด้านระบบจีไอเอส (GIS) เช่น การวางแผนพัฒนาสาธารณูปโภคหรือคมนาคม การวางแผนพัฒนาสิ่งแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากร งานด้านสาธารณสุข และการวางกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การวางแผนตั้งสาขาใหม่ การวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการ การบริหารจัดการเส้นทาง การจัดส่งสินค้า เป็นต้น

1.3 Extra Content

บริการข้อมูลชุดพิเศษที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะเพิ่มเติมของข้อมูลตำแหน่งสถานที่ และรายละเอียดเชิงลึกในหลายมิติ สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อเพื่อพัฒนาแผนธุรกิจ วางกลยุทธ์ทางการตลาด แผนการพัฒนาสินค้าและบริการ ศึกษาความไปได้ของธุรกิจในอนาคต ได้แก่ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร  อสังหาริมทรัพย์ โรงเรียน โรงพยาบาล  ตลาด โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ท่องเที่ยว และที่จอดรถ

 

  1. Demographic Contents

บริการข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลรอบด้านจากทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์หาพื้นที่ศักยภาพในการขยายธุรกิจ วางกลยุทธ์การให้บริการ สร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ ขยายสาขา หรือวางแผนการขายในแต่ละพื้นที่ เพื่อการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพในต้นทุนที่เหมาะสม โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่

2.1 Thailand Demographic Data ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เพศ อายุ การศึกษา รายได้ ฯลฯ

2.2 Gridded Population Daytime ข้อมูลประชากรศาสตร์ระดับ 500×500 พร้อมวิเคราะห์ความหนาแน่นจำนวน          ประชากรในช่วงเวลากลางวัน และแสดงผลในรูปแบบกริดสีต่าง ๆ

2.3 Gridded population Nighttime ข้อมูลประชากรศาสตร์ระดับ 500×500 พร้อมวิเคราะห์ความหนาแน่นจำนวน          ประชากรในช่วงเวลากลางคืน และแสดงผลในรูปแบบกริดสีต่างๆ

 

  1. Map for Navigation

ข้อมูลแผนที่เพื่อระบบนำทางนอสตร้า ได้รับการยอมรับจากตลาดอุปกรณ์จีพีเอสนำทางรถยนต์มากกว่า 16 ปี ด้วยคุณสมบัติของแผนที่นำทางจีพีเอสที่มีความละเอียด และแม่นยำสูงสุดเป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทจีพีเอสชั้นนำ เช่น GARMIN Speednavi และค่ายรถยนต์ชั้นนำ เช่น MG Toyota Isuzu Mitsubishi และ Nissan เป็นต้น

 

  1. Online Map Service

บริการข้อมูลแผนที่ออนไลน์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยการเรียกใช้ NOSTRA Map API ประกอบด้วยบริการข้อมูลภาพแผนที่ในรูปแบบ Base Map และบริการค้นหา รวมทั้งบริการสอบถามข้อมูลบนแผนที่ซึ่งมาพร้อมฟังก์ชันพื้นฐานสำหรับการใช้งานแผนที่อย่างครบครัน เช่น ค้นหาตำแหน่ง สอบถามข้อมูลที่อยู่ การวิเคราะห์พื้นที่ให้บริการ คำนวณเส้นทาง นำทาง และวางแผนการขนส่งด้วยยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ รถบรรทุก มอเตอร์ไซค์ รถเมล์ รถไฟฟ้า เรือ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีบริการข้อมูลพิเศษในรูปแบบของ Dynamic Contents ที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทาง เช่น แสดงสภาพการจราจร อุบัติเหตุบนท้องถนน สภาพอากาศ ร้านอาหารแนะนำ และราคาน้ำมัน โดยผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน หรือเลือกรับบริการออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันจากทีมงานนอสตร้า

 

Services

  1. POI Matching

บริการแปลงฐานข้อมูลแบบทั่วไปให้อยู่ในระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ ด้วยการนำชื่อของสถานที่สำคัญจากฐานข้อมูลที่ทางลูกค้าจับคู่กับข้อมูลตำแหน่งสถานที่สำคัญ (POI) ในฐานข้อมูลของนอสตร้า ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของฐานข้อมูลให้ตอบโจทย์กับการนำไปใช้งาน ทั้งยังช่วยในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่บนโปรแกรมทางภูมิศาสตร์เพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

 

  1. SOS API Service

บริการแพลตฟอร์มศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือ ให้บริการแจ้งอุบัติเหตุ ขอความช่วยเหลือเมื่อรถเสีย เรียกรถพยาบาล เรียกรถกู้ชีพ แจ้งคนหาย แจ้งขโมยขึ้นบ้าน หรือแจ้งไฟไหม้ ฯลฯ เพิ่มความอุ่นใจให้ผู้ใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  ผ่าน Call Center ในรูปแบบบริการ API Ready to Integration รองรับการเชื่อมต่อกับ Application อื่นอย่างง่ายดาย

 

  1. Data Analytics

บริการที่ปรึกษาองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชนโดยการนำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงลึก ช่วยให้องค์กรมองเห็นโอกาส และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพื่อการวางแผนรับมือกับทุกสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

Internet of Things (IoT) & Smart Solutions

  1. IoT Solutions

บริการ IoT แบบครบวงจร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการขององค์กร พร้อมพัฒนาสมาร์ตโซลูชันต่างๆ จากการบูรณาการเซนเซอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของระบบเดิม และช่วยการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น เช่น ระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ระบบบริหารจัดการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture) และระบบการจัดการดูแลทรัพย์สินมีค่าขององค์กร (Asset Management)

 

  1. Smart Health by NOSTRA

นวัตกรรมการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Activity Platform หรือ Smart Watch Platform เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินชีวิต และการออกกำลังกาย โดยการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลจากพฤติกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ ซึ่งเป็นการผสมผสาน 3 เทคโนโลยี คือ IoT Telematics Device และ Big Data Analytics เหมาะสำหรับธุรกิจการบริการด้านสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล เนอร์สซิงโฮม ประกันสุขภาพ และการดูแลสวัสดิการพนักงานในองค์กรต่างๆ ฯลฯ

 

  1. Smart Drive by NOSTRA

นวัตกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยในการขับขี่ ผสานสองเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ Telematics เทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและสื่อสารในระหว่างการขับรถเพื่อป้องกัน และแจ้งเตือนการขับขี่ที่เสี่ยงอันตราย และ Big Data Analytics เทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ โดยการค้นหารูปแบบความสัมพันธ์ของข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในธุรกิจประกันภัย และระบบการบริหารจัดการยานพาหนะ หรือระบบการยืมใช้รถขององค์กรต่างๆ

 

  1. Tamroi Service Platform

แพลตฟอร์มบริการ IoT ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และติดตามค้นหาผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ป่วย นักท่องเที่ยว รวมไปถึงการบริหารจัดการของมีค่าภายในองค์กร ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ IoT (Device) สื่อสารผ่านระบบเครือข่าย NB IoT (Network) เพื่อส่งข้อมูลไปยัง IoT Platform และแสดงผลบนโมไบล์แอปพลิเคชัน Tamroi พร้อมด้วยทีม Call Center ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ กับผู้ใช้งานเพื่อให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

 

ติดต่อเรา

บริษัท โกลบเทค จํากัด

ที่อยู่: 202 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี  ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์: 02-678-0995  โทรสาร: 02-678-0321

 

NOSTRA Hotline โทร. 0-2266-9942

E -mail: nostrahotline@cdg.co.th

เว็บไซต์ : www.nostramap.com

Facebook: www.facebook.com/NOSTRAMap

www.facebook.com/NOSTRAMapAPI

แผนที่ออนไลน์ : http://map.nostramap.com

BACK TO TOP