th

คุณธนพร ฐิติสวัสดิ์

ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด (ESRI)

ก่อนร่วมงานกับกลุ่มบริษัทซีดีจี คุณธนพรมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับ คณะกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปี 2541 และ คณะกรรมการสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การแข่งขันเฟสปิกเกมส์ ครั้งที่ 7 ในปี 2542 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยรับผิดชอบด้านการวิเคราะห์และออกแบบ และบริหารทีมพัฒนาระบบ และ พัฒนาโปรแกรม การรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบ Internet ในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่าย Internet & Information

คุณธนพรได้เข้าร่วมงานกับบริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทซีดีจี เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในตำแหน่ง Senior Application Support และด้วยประสบการณ์กว่า 17 ปี ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการโครงการด้าน GIS การบริหารงานด้าน System Integration ตลอดจนเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้าน GIS คุณธนพรจึงได้รับความไว้วางใจให้เข้าดำรงตำแหน่ง “ผู้จัดการทั่วไป” (พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน) ซึ่งเป็นบุคคลหลักในการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดเป้าหมายทิศทางของบริษัท จัดรูปแบบขององค์กร ควบคุม ดูแล สนับสนุน ตัดสินใจในการแก้ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท

คุณธนพรสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ/สาขาการเงิน จาก Clark University รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาโทวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/สาขาการบริหารงานข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมดี) จาก Bentley College รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา เช่นกัน

BACK TO TOP