th

โครงการศูนย์ข้อมูลแผนที่สำหรับการพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

โครงการศูนย์ข้อมูลแผนที่สำหรับการพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางและพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง และระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการผังเมืองของกรุงเทพมหานครที่เป็นมาตรฐานและสามารถบูรณาการเพื่อใช้งานร่วมกัน และสนับสนุนการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ได้ ให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานที่สามารถนำไปใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการผังเมืองได้อย่างเหมาะสม โดยมีการพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศกลาง ระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายที่สามารถแสดงผลข้อมูลภูมิสารสนเทศแบบจำลอง 3 มิติ ที่ใช้ในการบูรณาการระบบภูมิสารสนเทศ 3 มิติเพื่อการผังเมืองกรุงเทพมหานคร ให้แก่หน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอกและประชาชนทั่วไปผ่านระบบเครือข่าย รวมถึงการจัดหาโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ สำหรับจัดทำและแก้ไขแบบจำลองเมือง

Company: GISC

BACK TO TOP