th
โครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับเลือกให้เป็นที่ปรึกษาในโครงการนำร่องระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานกลาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการประมง การปศุสัตว์ และพืช จัดทำระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับสินค้ากลุ่มประมง กลุ่มปศุสัตว์ และกลุ่มพืช
เพื่อใช้ในการควบคุมดูแล และตรวจสอบแบบย้อนกลับในระบบห่วงโซ่การผลิตสินค้าเกษตร และทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อร่วมมือกันหามาตรการ และวิธีแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตร และอาหารของไทยให้ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก

Company: CDGS

BACK TO TOP