th

Government

ระบบงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน (ในส่วนของกรุงเทพมหานคร) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

กรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ การให้บริการในส่วนราชการของกรุงเทพมหานคร จึงต้องการระบบที่มีความสามารถในการตอบสนองการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตามไปด้วย กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้ออกแบบระบบและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ในหลากหลายโครงการ เช่น

1.โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service) กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้พัฒนาซอฟต์แวร์และติดตั้งฮาร์ดแวร์ร่วมกับระบบเครือข่ายในจุดที่มีประชาชนสัญจรไปมาหนาแน่น เพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครมีโอกาสเข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งงานบริการสาขาย่อยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริการทำบัตรประชาชนครั้งแรกและการต่ออายุบัตร บริการคัดรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรายการบัตร บริการชำระเงินภาษี ตลอดจนบริการรับเรื่องร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์งานของกรุงเทพมหานครและศูนย์ท่องเที่ยว

2.โครงการระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ขยายงานบริการภาครัฐสู่ประชาชน (Mobile Unit) กรุงเทพมหานครให้บริการทำบัตรประชาชนแบบครบวงจร ตั้งแต่การกรอกข้อมูล ถ่ายรูป จนกระทั่งรับบัตรประชาชนเบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งมีลักษณะการให้บริการด้วยรถเคลื่อนที่ที่เป็นรูปแบบมาตรฐานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

Company: CDT-MOI

Related Solutions: Application ServicesE-Citizen Services Solutions 

BACK TO TOP