th

Government

ระบบงานทะเบียนราษฎร์และบัตรประจำตัวประชาชน (ในส่วนของกรุงเทพมหานคร) สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นผู้ออกแบบระบบ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพฯ ในหลากหลายโครงการ เช่น

1.โครงการระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ณ จุดบริการด่วนมหานคร
(Bangkok Express Service) โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาซอฟต์แวร์ และติดตั้งฮาร์ดแวร์ร่วมกับระบบเครือข่ายในจุดที่มีการสัญจรหนาแน่นเพื่อให้คนกรุงเทพฯ เข้าถึงการบริการได้ง่ายขึ้น โดยแบ่งงานบริการสาขาย่อยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ บริการทำบัตรประชาชนครั้งแรกและการต่ออายุบัตร บริการคัดรับรองรายการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรและรายการบัตร บริการชำระเงินภาษี ตลอดจนบริการรับเรื่องร้องทุกข์ และประชาสัมพันธ์งานของกรุงเทพฯ และศูนย์ท่องเที่ยว

2.โครงการระบบคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ขยายงานบริการภาครัฐสู่ประชาชน (Mobile Unit) ให้บริการทำบัตรประชาชนแบบครบวงจรด้วยรถเคลื่อนที่เบ็ดเสร็จในที่เดียว ตั้งแต่การกรอกข้อมูล ถ่ายรูป จนกระทั่งรับบัตรประชาชน

Company: CDT

BACK TO TOP