th

Government

ระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงบประมาณ

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้มีโอกาสพัฒนาระบบงานในการทำงานของสำนักงบประมาณ ในโครงการจัดจ้างพัฒนาปรับปรุง และขยายผลระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) โดยได้ทำการออกแบบ พัฒนา จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และติดตั้งระบบจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (e-Budgeting) เพื่อให้สำนักงบประมาณได้ทำงานบนระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการบริหารงบประมาณของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศอย่างบูรณาการ

ระบบนี้สามารถอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็นการวางแผนงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ การบริหารงบประมาณโดยเชื่อมโยงกับระบบ GFMIS และการติดตามประเมินผล

Company: CDGS

BACK TO TOP