th

Government

ระบบจัดการเอกสารการประชุมแบบออนไลน์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

การประชุมคณะรัฐมนตรี เป็นการประชุมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารราชการแผ่นดิน เนื่องจากจะต้องมีการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน โครงการ และเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเป็นอยู่ของประชาชน และด้วยเหตุผลดังกล่าว สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลการบริหารงานทั่วไปของคณะรัฐมนตรี จึงให้ความสำคัญในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคณะรัฐมนตรี ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับมอบหมายให้ดูแลจัดทำโครงการซื้อขายและติดตั้งระบบสารสนเทศการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบอิเล็กทรอนิกส์ (CABNET) โดยร่วมปรึกษาเพื่อวางแผน ออกแบบวิธีดำเนินงาน พัฒนาซอฟต์แวร์ และเลือกใช้ฮาร์ดแวร์ที่เหมาะสม และย้ายขั้นตอนในการดำเนินงานและการจัดการประชุมทั้งระบบให้มาอยู่ในรูปแบบการทำงานแบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่การจัดการเอกสาร การเสนอเรื่องจากส่วนราชการเจ้าของเรื่อง การเสนอความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบวาระการประชุม รวมจนถึงการแจ้งมติต่อคณะรัฐมนตรีผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาสามารถทำได้รวดเร็วขึ้น สามารถลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องเอกสารการประชุมที่ต้องใช้งานร่วมกันกับส่วนราชการอื่นๆ ส่งผลให้การทำงานมีความรวดเร็วพร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในงานพิมพ์เกี่ยวกับเอกสารการประชุมที่ซ้ำซ้อนลงไปได้

Company: CDGS

Related Solutions: Application Services 

BACK TO TOP