th

Government

ระบบตรวจสอบลายนิ้วมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการวางรากฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลสารบบลายพิมพ์นิ้วมือ และการทะเบียนประวัติอาชญากรให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้ทำการวิจัย และเป็นที่ปรึกษาร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการออกแบบ และพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ที่ช่วยให้ขั้นตอนการทำงาน และการประมวลผลมีความแม่นยำ ปราศจากข้อผิดพลาด สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว และเชื่อมต่อเข้ากับฐานข้อมูลและฟังก์ชันที่สำคัญได้ นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงระบบ และขยายฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทะเบียนประวัติอาชญากร เช่น การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสอบเปรียบเทียบข้อมูลลายนิ้วมือ การสืบค้น เชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลรายการประวัติ เป็นต้น

ผลจากการพัฒนาระบบนี้ ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งข้อมูลลายนิ้วมือของสำนักงานตำรวจในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งทำให้การปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์

Company: CDGS

BACK TO TOP