th

Government

ระบบทะเบียนและการทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยขององค์กรสหประชาชาติ (UNHCR) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ซึ่งมีหน้าที่ดูแลระบบทะเบียนประชากรในประเทศ ได้จัดทำโครงการปรับปรุงฐานข้อมูลสำหรับผู้หนีภัยเข้าสู่ประเทศไทย เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบงานและฐานข้อมูลผู้หนีภัยที่มีอยู่ในขณะนั้น

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ พร้อมทั้งพัฒนาระบบโปรแกรมจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือของผู้หนีภัยเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของไทย และต่อมาได้จัดทำโครงการร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานใน 8 อำเภอซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่พักพิงของผู้หนีภัย โดยได้ทำการคัดลอกข้อมูลผู้หนีภัยจากฐานข้อมูล UNHCR มาจัดเก็บในฐานข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียนและกำหนดเลขรหัสประจำบ้านและเลขประจำตัวผู้หนีภัยใหม่ โดยกลุ่มบริษัทซีดีจี ได้พัฒนาโปรแกรมสำหรับตรวจสอบข้อมูลผู้หนีภัย โปรแกรมสำหรับพิมพ์รายงานและสถิติของผู้หนีภัย จัดหาฮาร์ดแวร์และระบบเน็ตเวิร์กพร้อมติดตั้งโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้ทั้งส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักกิจการความมั่นคงภายใน และสำนักบริหารการทะเบียน และอำเภอที่เป็นที่ตั้งพื้นที่พักพิงทั้ง 8 แห่งด้วยกัน

นอกจากนี้ยังได้มีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับพิมพ์รายละเอียดของผู้หนีภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งระบบยืนยันความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลสำหรับพิมพ์บัตรผู้หนีภัย และพัฒนาโปรแกรมพิมพ์บัตร โปรแกรมรายงานในการนำส่งบัตรให้กับผู้หนีภัย โดยกลุ่มบริษัทซีดีจีเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับหน้าที่พัฒนาโปรแกรมทั้งหมด นับว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนี้ได้อย่างแม่นยำและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการในเวลาเดียวกัน

Company: CDT-MOI

Related Solutions:  Application Services 

BACK TO TOP