th

Government

ระบบบัตรประจำตัวข้าราชการ กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ กองทัพบก

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบก ให้จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมที่สังกัดกองทัพบก
พร้อมทั้งจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการกองทัพบก ตลอดจนวางแผนศึกษาและพัฒนา รวมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีในการพิมพ์บัตรที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบที่เหมาะสม และสอดคล้องกับระเบียบของกองทัพบก ระบบนี้ยังเพิ่มความรวดเร็วและถูกต้องในการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ อีกทั้งยังสร้างฐานข้อมูลการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการทหารที่มีการจัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการสร้างฐานข้อมูลทะเบียนข้าราชการทหารอีกด้วย การมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพย่อมช่วยลดปัญหาของการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรภายในกองทัพบกที่มีการโยกย้าย เลื่อนชั้นยศ และการเกษียณอายุราชการอยู่เป็นประจำได้เป็นอย่างดี

Company: CDT

BACK TO TOP