th

Government

ระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักบริหารการทะเบียนและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกลุ่มบริษัทฯ รับหน้าที่ออกแบบ และพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับหน่วยงานเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตลอดจนจัดทำบัตรประจำตัวคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และติดตั้งระบบพร้อมใช้งานในสถานที่ที่กรมการปกครองกำหนดให้เป็นจุดบริการของเขตพื้นที่บริการ พร้อมให้บริการการดูแลระบบ และจัดทำระบบการรายงานและสถิติเพื่อให้ผู้บริหารนำข้อมูลใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

Company: CDT

BACK TO TOP