th

Government

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริการประชาชน กรมทางหลวง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) เพื่อการบริการประชาชนของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมูลและแนะนำเส้นทางที่ควรใช้และ/หรือควรหลีกเลี่ยงสำหรับทางที่กำลังมีการซ่อมบำรุง ทั้งนี้ เพื่อช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกรมทางหลวง

การใช้แผนที่ที่มีความละเอียดสูง มีความถูกต้องและแม่นยำ ทำให้การนำเสนอข้อมูลในด้านแผนที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งซอฟต์แวร์สนับสนุนโครงการที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางและสร้างรายงานได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทซีดีจีได้มีส่วนร่วมในการเสนอวิธีปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับมาจากเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาคมาใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภูมิศาสตร์ให้เป็นข้อมูลที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทำให้ปัจจุบันกรมทางหลวงมีระบบที่สามารถให้บริการแผนที่ที่กรมทางหลวงรับผิดชอบเป็นหลักแก่ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคมีเครื่องมือในการปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่ตนดูแลซึ่งทำให้ข้อมูลของกรมทางหลวงเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ

Company: GIS

Related Solutions: Application ServicesE-Citizen Services SolutionsGIS

BACK TO TOP