th

Government

ระบบหนังสือผ่านแดน (E-Border Pass) สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักกิจการความมั่นคงภายในให้เป็นผู้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ และพัฒนาระบบหนังสือผ่านแดน (E-Border Pass) โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ และฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักบริหารการทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการสัญจรข้ามแดนในการออก หรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนให้แก่ประชาชนชาวไทยที่เดินทางเข้าออกบริเวณพื้นที่ชายแดนทั้ง 4 ด้านตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

Company: CDT

BACK TO TOP