th

Government

ระบบหนังสือผ่านแดน (E-Border Pass) สำนักกิจการความมั่นคงภายใน

สำนักกิจการความมั่นคงภายใน มีภารกิจในการอำนวยความสะดวกด้านการสัญจรข้ามแดนโดยการออกหรือต่ออายุหนังสือผ่านแดนให้แก่ประชาชนไทยที่เดินทางเข้าออกบริเวณพื้นที่ชายแดนตามความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ด้านได้แก่ เมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบหนังสือผ่านแดน (E-Border Pass) โดยเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์และฐานข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักบริหารการทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

Company: CDT-MOI

Related Solutions: Application ServicesE-Citizen Services Solutions

BACK TO TOP