th

Government

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน กรมการขนส่งทางบก

กลุ่มบริษัทซีดีจี มีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปประยุกต์ใช้ใน “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน” ของกรมการขนส่งทางบก โดยให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนาระบบโซลูชั่นด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอันทันสมัย ให้กับหน่วยงานส่วนกลางของกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการออกแบบระบบงานหลักด้านการบริการประชาชน และจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralize) ด้วยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนระบบเครือข่ายและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมบริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานและการปฏิบัติงานให้เหมาะสม การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการช่วยให้ขั้นตอนการติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและภาษีรถยนต์ การขนส่ง ตลอดจนใบอนุญาตขับรถยนต์ ทำได้สะดวกยิ่งขึ้น ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการประชาชนได้อย่างชัดเจน

Company: CDGS

Related Solutions: Application Services 

BACK TO TOP