th

Government

โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน กรมการขนส่งทางบก

กลุ่มบริษัทซีดีจี มีส่วนร่วมในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ใน “โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการประชาชน” ของกรมการขนส่งทางบก โดยให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบโซลูชันให้กับหน่วยงานส่วนกลางของกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัด และสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาในหลายจังหวัดทั่วประเทศ โดยดำเนินการออกแบบระบบงานหลักด้านการบริการประชาชน และจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (Centralize) ด้วยการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ตลอดจนระบบเครือข่าย และอุปกรณ์อื่น ๆ ซึ่งช่วยสนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมบริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งานและการปฏิบัติงานให้เหมาะสม การนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการยังช่วยให้ขั้นตอนการติดตามงานที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนและภาษีรถยนต์ การขนส่ง ตลอดจนใบอนุญาตขับรถยนต์ มีความสะดวก ลดความผิดพลาดในการกรอกข้อมูล และเพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน

Company: CDGS

BACK TO TOP