th

Government

โครงการปรับปรุงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพลเรือน

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากกรมการบินพลเรือนให้เป็นผู้จัดทำโครงการปรับปรุงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศให้เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งระบบตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับงานการเดินอากาศ ประกอบด้วยการจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขและข้อมูลความสูงสิ่งกีดขวาง (ETOD – Electronic Terrain and Obstacle Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO – International Civil Aviation Organization) โดยได้มีการจัดทำข้อมูลความสูงของสิ่งกีดขวางเพื่อใช้ในการจัดการ และควบคุมสิ่งก่อสร้างบริเวณโดยรอบของสนามบิน และช่วยในการบริหารด้านความปลอดภัยในการเดินอากาศสำหรับสนามบินทั้ง 26 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมการบินพลเรือน โดยข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลข และข้อมูลความสูงสิ่งกีดขวางจะถูกนำมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านความปลอดภัยสำหรับการเดินอากาศจากขอบเขตพื้นผิวสำหรับระบุสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัย (Obstruction and Identification Surface) ซึ่งแผนที่ต้องถูกจัดทำอย่างเหมาะสมให้สัมพันธ์กับความถูกต้องของการสำรวจตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

นอกจากนั้น กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีด้าน GIS เข้าไปช่วยเก็บข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขด้วยระบบ LIDAR ตลอดจนการลงพื้นที่สำรวจเสาสูง และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในบริเวณรอบสนามบินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล สามารถสืบค้นได้จากโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้เจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์ และพิจารณาใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องลงพื้นที่ซ้ำซ้อน ช่วยประหยัดเวลาของเจ้าพนักงาน สร้างความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชน และช่วยลดค่าใช้จ่ายขององค์กร

ด้วยความเชี่ยวชาญในการทำงานทั้งการสำรวจพื้นที่ ผสานการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ของกลุ่มบริษัทฯ จึงสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกรมการบินพลเรือนได้อย่างสมบูรณ์ หนึ่งในผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดเจน คือสามารถลดเวลาในการออกใบอนุญาตแต่ละครั้งจากเดิมใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ เหลือไม่เกิน 3 วัน ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

Company: GISC

BACK TO TOP