th

Government

โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการบริหาร สำนักงานศาลปกครอง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับมอบหมายให้ดูแลโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการบริหารของสำนักงานศาลปกครอง โดยการออกแบบ และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ พร้อมจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูล และสามารถเชื่อมต่อกับระบบข้อมูลของศาลปกครองส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีการนำระบบคลังข้อมูล
(Data Warehouse) รวมถึงระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) มาช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหารและการพิจารณา ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์ และตัดสินใจของผู้บริหารสามารถทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Company: CDGS

BACK TO TOP