th
ระบบทะเบียนและการทำบัตรประจำตัวผู้หนีภัยขององค์กรสหประชาชาติ (UNHCR) สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำหรับจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือ พร้อมทั้งพัฒนาระบบโปรแกรมจัดเก็บลายพิมพ์นิ้วมือของผู้หนีภัยเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของไทย และต่อมาได้จัดทำโครงการร่วมกับองค์การสหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด 9 แห่งใน 8 อำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่พักพิงของผู้หนีภัย พร้อมคัดลอกข้อมูลผู้หนีภัยจากฐานข้อมูล UNHCR มาจัดเก็บในฐานข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน และกำหนดเลขรหัสประจำบ้าน และเลขประจำตัวผู้หนีภัยใหม่ โดยกลุ่มบริษัทฯ ได้พัฒนาโปรแกรมระบบตรวจสอบข้อมูลผู้หนีภัย โปรแกรมสำหรับพิมพ์รายงานและสถิติของผู้หนีภัย จัดหาฮาร์ดแวร์ และระบบเน็ตเวิร์ก พร้อมติดตั้งโปรแกรมให้สามารถใช้งานภายในส่วนกลาง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักกิจการความมั่นคงภายใน และสำนักบริหารการทะเบียน และอำเภอที่เป็นที่ตั้งพื้นที่พักพิงทั้ง 9 แห่ง

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังได้มีการออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมสำหรับพิมพ์รายละเอียดของผู้หนีภัย เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทย พร้อมทั้งระบบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับพิมพ์บัตรผู้หนีภัย และพัฒนาโปรแกรมพิมพ์บัตร และโปรแกรมรายงานในการนำส่งบัตรให้กับผู้หนีภัย นับว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนนี้ได้อย่างแม่นยำ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการให้บริการในเวลาเดียวกัน

Company: CDT

BACK TO TOP