th
ระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง และกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักบริหารการทะเบียนและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็นผู้ดูแลการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในทุกจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทซีดีจีได้ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชั่นในการทำงานเฉพาะด้านสำหรับหน่วยงานเพื่อรองรับหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนประวัติคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ตลอดจนจัดทำบัตรประจำตัวให้แก่คนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว โดยการติดตั้งระบบพร้อมใช้งานในสถานที่ที่กรมการปกครองกำหนดให้เป็นจุดบริการของเขตพื้นที่บริการ และให้บริการการดูแลรักษาระบบให้ใช้งานได้ตลอดเวลา พร้อมจัดระบบสร้างรายงานการทำงานและสถิติเพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Company: CDT-MOI

Related Solutions: Application Services 

BACK TO TOP