th
ระบบบัตรประจำตัวข้าราชการ กองประวัติและบำเหน็จบำนาญ กองทัพบก

การจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากรที่มีการโยกย้าย เลื่อนชั้นยศ และการเกษียณอายุราชการอยู่เป็นประจำ เป็นหนึ่งปัญหาสำคัญสำหรับองค์ขนาดใหญ่ที่มีบุคลากรเป็นจำนวนมาก เช่น กองทัพบก การไม่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและขาดการจัดการรองรับที่ดี อาจทำให้เกิดปัญหามากมายสำหรับการจัดทำบัตรประจำตัวบุคลากร เช่น ไม่สามารถตรวจสอบการปลอมแปลงบัตรได้ทันกาล หรือมีความล่าช้าในกระบวนการการทำงาน เป็นต้น

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพบก ให้จัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหมที่สังกัดกองทัพบก พร้อมทั้งจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการกองทัพบก ตลอดจนวางแผน ศึกษาและพัฒนา รวมทั้งนำเสนอเทคโนโลยีในการพิมพ์บัตรที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบของกองทัพบก โดยสามารถทดแทนรูปแบบบัตรเดิมที่เป็นบัตรแบบกระดาษได้อย่างสมบูรณ์
ระบบนี้ยังช่วยให้หน่วยงานของกองทัพบกสามารถให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และสามารถออกบัตรได้ทันที อีกทั้งยังสร้างฐานข้อมูลการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการทหาร ที่มีการจัดเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการสร้างฐานข้อมูลทะเบียนข้าราชการทหารอีกด้วย

Company: CDT-MOI

Related Solutions: Application Services

BACK TO TOP