th
ระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะ บริษัท บีทาเก้น จำกัด

บริษัท บีทาเก้น จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าประเภทนมเปรี้ยวพร้อมดื่มพาสเจอร์ไรส์และโยเกิร์ตพาสเจอร์ไรส์ ตรา บีทาเก้น ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อยู่เสมอ จึงได้ทำการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยยึดความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

บริษัท บีทาเก้น จำกัด คำนึงถึงการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการขนส่งสินค้าให้ถึงมือผู้บริโภคอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เห็นได้จากหนึ่งในตัวอย่างของการนำระบบไอทีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการขนส่งสินค้า นั่นคือการนำระบบบริหารจัดการและติดตามยานพาหนะ NOSTRA Logistics มาเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนาระบบขนส่งและกระจายสินค้าทั่วประเทศ และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนมเปรี้ยวและโยเกิร์ตจำเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมตลอดเวลา ดังนั้น บริษัท บีทาเก้น จำกัด จึงให้ความสำคัญกับระบบการขนส่งเพื่อรักษาและคงคุณภาพของสินค้าก่อนถึงมือผู้บริโภค ด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดระดับอุณหภูมิภายในตู้บรรทุกสินค้า ที่ทำงานร่วมกันกับระบบติดตามยานพาหนะ (GPS Tracking) ที่ติดตั้งในรถขนส่งสินค้าทุกคัน เพื่อใช้ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพการขนส่ง ซึ่งหากอุณหภูมิภายในตู้สินค้าเพิ่มสูงขึ้นหรือลดต่ำลงกว่าที่กำหนดไว้ระบบจะแจ้งไปยังผู้ดูแลเพื่อให้แก้ไขสถานการณ์ได้ในทันที ทำให้ลดความเสียหายของสินค้าอันเกิดมาจากการขนส่งได้เป็นอย่างดี นับเป็นการลงทุนด้านไอทีที่เป็นการต่อยอดในการพัฒนาระบบการขนส่งและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรด้วยการยึดมั่นในการผลิตสินค้าอาหารที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดทุกขั้นตอน

Company: GlobeTech

Related Solutions: GISLogistics,

BACK TO TOP