th
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริการผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศสำหรับระบบไฟฟ้า (AM/FM/GIS) ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ. หรือ PEA) ซึ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ดูแลระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งหมดของประเทศ โดยทำการสำรวจข้อมูลระบบไฟฟ้าทั่วประเทศที่ระดับความถูกต้องมาตราส่วน 1:4,000 ครอบคลุมข้อมูลตั้งแต่ระบบสายส่ง สถานีไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูงและแรงต่ำ ไปจนถึงมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าจำนวนมากกว่า 16 ล้านครัวเรือน รวมถึงการจัดทำโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ

โดยปัจจุบัน หน่วยงานต่างๆ ภายในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการใช้งานระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้ากันอย่างกว้างขวาง โดยมีผู้ใช้งานทั้งในสำนักงานใหญ่ สำนักงานการไฟฟ้าเขต สำนักงานการไฟฟ้าจังหวัด สำนักงานการไฟฟ้าอำเภอ สำนักงานการไฟฟ้าสาขา และสำนักงานการไฟฟ้าสาขาย่อย นับว่าระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้ามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสนับสนุนภารกิจและกระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้งในด้านการให้บริการประชาชน การวางแผน การตัดสินใจ การออกแบบ การก่อสร้าง และการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า รวมถึงการจัดทำแผนที่และรายงานข้อมูลสำคัญประเภทต่างๆ สำหรับผู้บริหาร วิศวกร และผู้ใช้งานทั่วไป

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบภูมิสารสนเทศสำหรับระบบไฟฟ้าดังกล่าว จึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้า (GIS Center) ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อใช้สำหรับเป็นศูนย์ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือพิบัติภัยต่างๆ รวมถึงการสรรค์สร้างนวัตกรรมและกระบวนวิธีใหม่ ๆ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อให้มีการนำระบบภูมิสารสนเทศระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปประยุกต์ใช้โดยกว้างขวางยิ่งขึ้น ทั้งในระดับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง มีการบริหารจัดการเชิงธุรกิจที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพตลาด รวมทั้งพร้อมสำหรับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กฟภ. ได้จัดทำโปรแกรมประยุกต์ระบบภูมิสารสนเทศ PEA Map ทั้งในรูปแบบ Web Application และ Mobile Application เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2557 – 2566 ที่มุ่งไปสู่การเป็นองค์กรที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer – Centric Organization) โดยให้ความสำคัญกับลูกค้าโดยเน้นการสร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงการเพิ่มพูนสมรรถนะในการส่งมอบบริการผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างเหมาะสม

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด Mobile Application PEA Map ได้ที่

https://itunes.apple.com/th/app/pea-map/id643099288?mt=8

Company: GIS

Related Solutions: Application ServicesE-Citizen Services Solutions, GIS

BACK TO TOP