th
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (Broadcasting GIS) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดยเป็นการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่ายในกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ สำหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่น (ผู้รับใบอนุญาตโครงข่ายฯ) ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ สอดรับกับประกาศ กสทช. ที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับข้อมูลในรูปแบบ .kmz รวมทั้งการนำเข้าข้อมูลผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงและจากการสำรวจข้อมูลเพิ่มเติม และช่วยให้สามารถวิเคราะห์จำนวนและความเพียงพอของโครงข่ายในแต่ละพื้นที่ และการวิเคราะห์เขตพื้นที่การให้บริการของผู้รับใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการกระจายเสียงและสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการจัดสรรคลื่นความถี่วิทยุ รวมทั้งเขตพื้นที่ป้องกันการรบกวนการบิน

Company: GISC

BACK TO TOP