th

Travel & Transportation

โครงการจัดทำระบบเว็บท่า (Web Portal) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโครงการจัดทำระบบเว็บท่า (Web Portal) และระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของกระทรวงคมนาคม (MOI Web Portal and Government Data Exchange) ซึ่งนับเป็นโครงการอันดับต้น ๆ ของภาครัฐที่มีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับเว็บท่า โดยได้พัฒนาระบบงานเว็บบริการ (Web Service) เพื่อให้บริการประชาชนผ่านเว็บท่าของกระทรวงคมนาคม โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนในการติดต่อขอใช้บริการ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้จากกรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด ตลอดจนมีการพัฒนาฟังก์ชันเฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้เข้าชม ช่วยลดความวุ่นวายในด้านเอกสาร และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อ

Company: CDGS

BACK TO TOP