th
โครงการจัดทำระบบเว็บท่า (Web Portal) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบงานและบริการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจให้ดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการจัดทำระบบเว็บท่า (Web Portal) และระบบศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลของกระทรวงคมนาคม (MOI Web Portal and Government Data Exchange) ซึ่งถือได้ว่าเป็นโครงการอันดับต้น ๆ ของภาครัฐที่มีการพัฒนาระบบเพื่อรองรับเว็บท่า โดยได้พัฒนาระบบงานเว็บบริการ (Web Service) เพื่อให้บริการประชาชนผ่านเว็บท่าของกระทรวงคมนาคม โดยใช้เลขประจำตัวประชาชนเป็นหลักในการติดต่อขอใช้บริการ หรือสามารถสอบถามข้อมูลได้จากกรมการขนส่งทางบก และบริษัท ขนส่ง จำกัด ตลอดจนมีการพัฒนาฟังก์ชั่นเฉพาะด้านเพื่อตอบโจทย์การใช้งานของผู้เข้าชม ช่วยลดความวุ่นวายในด้านเอกสารและเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ติดต่อโดยตรง

Company: CDGS

Related Solutions: Application ServicesE-Citizen Services Solutions

BACK TO TOP