th
โครงการปรับปรุงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ กรมการบินพลเรือน

การดูแลความปลอดภัยในการเดินอากาศถือเป็นสิ่งที่ภาครัฐให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากเกี่ยวข้องกับสวัสดิภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ตลอดจนประชาชนที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงกับสนามบิน กรมการบินพลเรือนจึงได้จัดทำระบบตรวจสอบความปลอดภัยในการเดินอากาศขึ้น

กลุ่มบริษัทซีดีจีได้รับความไว้วางใจจากกรมการบินพลเรือนให้เป็นผู้จัดทำโครงการปรับปรุงเขตปลอดภัยในการเดินอากาศให้เป็นระบบดิจิทัล ซึ่งระบบตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับงานการเดินอากาศ ประกอบไปด้วยการจัดทำข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขและข้อมูลความสูงสิ่งกีดขวาง (ETOD – Electronic Terrain and Obstacle Data) ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO – International Civil Aviation Organization) โดยได้มีการจัดทำข้อมูลความสูงของสิ่งกีดขวางเพื่อใช้ในการจัดการและควบคุมสิ่งก่อสร้างบริเวณโดยรอบของสนามบินและช่วยในการบริหารด้านความปลอดภัยในการเดินอากาศสำหรับสนามบินทั้ง 26 แห่ง ภายใต้การดูแลของกรมการบินพลเรือน โดยข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงเลขและข้อมูลความสูงสิ่งกีดขวางจะถูกนำมาใช้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง และพื้นที่ได้รับผลกระทบด้านความปลอดภัยสำหรับการเดินอากาศจากขอบเขตพื้นผิวสำหรับระบุสิ่งกีดขวางเพื่อความปลอดภัย (Obstruction and Identification Surface) ซึ่งต้องจัดทำแผนที่ที่เหมาะสมสัมพันธ์กับความถูกต้องของการสำรวจเพื่อสร้างข้อมูลแผนที่ตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ

ปัญหาของกรมการบินพลเรือนที่พบคือ ทุกครั้งที่ประชาชนมีการขออนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตปลอดภัยการเดินอากาศรอบสนามบิน เจ้าหน้าที่ของสำนักมาตรฐานสนามบิน กรมการบินพลเรือน ต้องลงพื้นที่สำรวจความสูงภูมิประเทศเพื่อประกอบการพิจารณาใบอนุญาตสร้างสิ่งปลูกสร้างหรือเสาสูงนั้น รวมไปถึงต้องสำรวจความสูงที่สามารถอนุญาตให้สร้างได้โดยไม่กระทบความปลอดภัยในการเดินอากาศ

กลุ่มบริษัทซีดีจีได้นำเทคโนโลยีด้าน GIS เข้าไปช่วยเก็บข้อมูลภูมิประเทศเชิงเลขด้วยระบบ LIDAR ตลอดจนการลงพื้นที่สำรวจเสาสูงและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในบริเวณรอบสนามบินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล สามารถสืบค้นได้จากโปรแกรมด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทำให้เจ้าหน้าที่กรมการบินพลเรือนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ในการวิเคราะห์และพิจารณาใบอนุญาตได้โดยไม่ต้องลงพื้นที่ซ้ำซ้อน ช่วยประหยัดเวลาของเจ้าพนักงาน สร้างความสะดวก รวดเร็วแก่ประชาชนและลดค่าใช้จ่ายขององค์กรไปในเวลาเดียวกัน

ด้วยความเชี่ยวชาญในการทำงานทั้งการสำรวจพื้นที่และการประยุกต์ใช้ข้อมูลภูมิศาสตร์ทำให้สามารถตอบโจทย์ที่กรมการบินพลเรือนต้องการได้อย่างสมบูรณ์ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คือสามารถลดเวลาในการออกใบอนุญาตแต่ละครั้งจากเดิมใช้เวลาประมาณ 2 อาทิตย์ เหลือไม่เกิน 3 วัน ทำให้ประชาชนผู้ขออนุญาตมีความสะดวก รวดเร็ว ซึ่งบริการนี้ได้สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก

Company: GIS

Related Solutions: Application Services, GIS

BACK TO TOP