th

Travel & Transportation

โครงการพัฒนาระบบงานภูมิสารสนเทศทางพิเศษ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้รับความไว้วางใจจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยให้เป็นผู้พัฒนาระบบงานศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางพิเศษ ให้สามารถรองรับการบริหารจัดการ การวิเคราะห์ การบูรณาการ และการเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่ในเขตทางพิเศษ รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยในอนาคตด้วย โดยจัดทำระบบเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นหาข้อมูลต่าง ๆ บนทางพิเศษ ดำเนินการสำรวจและจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในระบบงานศูนย์ข้อมูลภูมิสารสนเทศทางพิเศษที่เปิดให้บริการในปัจจุบันโดยทำการสำรวจตามแนวสายทางของทางพิเศษและจัดทำข้อมูลแผนที่ จำนวน 8 สายทาง 3 ทางเชื่อมต่อโดยมีการสำรวจข้อมูลต่าง ๆ เช่น แนวสายทางพิเศษ เสาไฟฟ้าส่องสว่าง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ป้ายจราจร และนำข้อมูลจากการสำรวจมานำเข้าและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของการทางพิเศษเพื่อให้ใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Company: GISC

BACK TO TOP