th

“แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา” สานฝันอนาคตของชาติตัวน้อย

15 กรกฎาคม 2556

เพราะการปูพื้นฐานด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทยผู้ที่จะเป็นอนาคตที่สำคัญของชาติในวันหน้า คือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

กว่า 45 ปีที่กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจร มุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อสังคมไทยด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ไปพร้อมๆ กับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้โครงการ “The Wisdom of Sharing” โดยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจากอดีตจวบจนปัจจุบัน

“เราจัดกิจกรรมคอมพ์ฯมือสองแด่น้องผู้ห่างไกลอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2548 เพื่อบริจาคคอมพิวเตอร์มือสองให้แก่เยาวชนในโรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 90 โรงเรียน ซึ่งส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนในส่วนภูมิภาคให้ทัดเทียมกับเยาวชนในเขตเมือง และสามารถใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ โดยปัจจุบันมีนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 20,000 คน” คุณ นาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทซีดีจีและกลุ่มบริษัทจีเอเบิล กล่าว

ทั้งนี้ ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มบริษัทซีดีจีที่หล่อหลอมและสนับสนุนการมีจิตอาสาของพนักงานให้รู้จักแบ่งปันเพื่อสังคม โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอ อาทิ การบริจาคหนังสือส่งเสริมความรู้และอุปกรณ์การศึกษาแก่เด็กและเยาวชนทุกๆเดือน เพื่อรวบรวมบริจาคต่อให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน หรือการเปิดโอกาสให้พนักงานใหม่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงานกับซีดีจี

กิจกรรม “แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา” เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมด้านการศึกษา ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่เด็กๆ และเยาวชนไทยที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า
ความโดดเด่นของกิจกรรมนี้คือความต่อเนื่องของโครงการที่จะมีทีมงานเข้าไปร่วมประชุมกับทีมคุณครูในโรงเรียนเป็นระยะ เพื่อรับทราบถึงปัญหา นำมาวิเคราะห์ และปรับกิจกรรมของโครงการให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละโรงเรียนอย่างแท้จริง

โรงเรียนวัดคลองภูมิ อีกหนึ่งโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่กลุ่มบริษัทซีดีจีได้ร่วม “แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา” อย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 5 เดือน (ก.พ. – มิ.ย. 56) ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลพบว่าทางโรงเรียนยังขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาของนักเรียนอยู่มาก เช่น ห้องสมุดมีหนังสือไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้ มีบรรยากาศไม่เอื้อต่อการส่งเสริมพฤติกรรมการอ่าน และข้อมูลที่กระตุ้นให้ทีมงานเร่งเดินหน้าทำกิจกรรมนี้ให้สำเร็จ คือน้องๆ ยังไม่รักการอ่าน

ข้อมูลดังกล่าวจุดประกายให้ทีมงานเริ่มสานฝัน… โดยคิดโครงการระยะยาว เริ่มจากการปรับปรุงภาพลักษณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องสมุดใหม่ จากนั้นได้เติมเต็มชั้นหนังสือโดยระดมหนังสือส่งเสริมความรู้ที่ได้รับจากการบริจาคจากพนักงานจำนวนกว่า 1,000 เล่ม มาส่งมอบกับทางโรงเรียน และยังได้แบ่งปันองค์ความรู้ด้านการจัดระบบห้องสมุดขั้นพื้นฐานให้กับคุณครู เพื่อให้คุณครูสามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาห้องสมุดให้เอื้อต่อการเกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ที่ยั่งยืนของเด็กๆ ต่อไป

เพราะเราเชื่อว่า “การอ่านสือหนังสือ คือ รากฐานที่สำคัญแห่งปัญญา” ที่จะสร้างโอกาสและสานฝันให้เป็นจริง

เราจึงสานต่อกิจกรรม “รักอ่าน รักษ์หนังสือ” ประกวดเยาวชนรักการอ่าน และประกวดภาพวาดในหัวข้อ “ห้องสมุดในฝันของหนู” ชิงรางวัลไปทัศนศึกษาเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ที่ KidZania Bangkok เมืองจำลองโลกของผู้ใหญ่กับอาชีพเสมือนจริง ซึ่งน้องๆ ส่วนหนึ่งในกลุ่มนี้เป็นเด็กกำพร้าจากสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ นับเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มบริษัทซีดีจีได้เติมฝันให้น้องๆ ผู้ด้อยโอกาสอย่างแท้จริง

..จากจุดเล็กๆที่เราเริ่มแบ่งปัน สู่โมเดลต้นแบบให้กับอีกหลายความฝัน..

กลุ่มบริษัทซีดีจีมีเป้าหมายที่จะต่อยอดกิจกรรม “แบ่ง-ปัญ-ปัน-ญา” ให้กับน้องๆ โรงเรียนวัดปริวาส ด้านระบบการสืบค้นและยืมคืนหนังสือที่เป็นมาตรฐานสากล ซึ่งจากการศึกษาของทีมงานพบว่า ทางโรงเรียนยังขาดระบบดังกล่าว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ของเด็กๆ นับเป็นโอกาสอันดีที่บริษัทฯ จะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างของการเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้เด็กๆเข้าถึงการศึกษาอย่างสมบูรณ์

ทุกๆก้าวย่างที่กลุ่มบริษัทซีดีจีมุ่งมั่น ทุ่มเท แบ่งปันภูมิปัญญาและองค์ความรู้เพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องนั้น ด้วยตระหนักว่า เยาวชนไทยเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่อการพัฒนาของประเทศ การบ่มเพาะให้เยาวชน มีคุณภาพ ใฝ่เรียนรู้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ผลักดันให้พวกเขาเติบโตเป็นบุคคลที่ดีของสังคม นำความรู้ ความสามารถที่ตนเองมีมาพัฒนาประเทศไทยของเราให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACK TO TOP