th

CDG สนับสนุนกิจกรรม CSR “สถาบันการศึกษา”

18 มีนาคม 2557

คุณสุภาวดี พันธุมวนิช กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมให้กับสถาบันการศึกษา เพื่อให้น้องๆนักศึกษาได้นำไปใช้ในกิจกรรมตามโครงการที่นำเสนอ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการค่ายฟันเฟืองสานฝันครั้งที่ 13 2.โครงการค่ายอาสาพัฒนา ค่ายยุววิศวกรบพิธ 42  คณะภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 3.โครงการค่ายคอมพิวเตอร์ Hypercube  23  ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ อาคารซีดีจีเฮ้าส์

 

 

BACK TO TOP