th

โกลบเทคฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ประกาศลั่นหากพบการละเมิดอีก พร้อมใช้มาตรการกฎหมายขั้นเด็ดขาด

7 กุมภาพันธ์ 2555

อาคารสาธรธานี 2 – โกลบเทค ฟ้องร้อง กล่าวโทษ บริษัท อาปิโก ไอทีเอส เหตุละเมิดลิขสิทธิ์ พร้อมประกาศลั่นหากพบว่าผู้ใดนำไปเผยแพร่ต่อ พร้อมดำเนินการตามกฎหมายทันที เผยเพื่อช่วยกระตุ้นให้คนไทยเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วยกันเอง อีกทั้งร่วมปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ไม่ให้ถูกละเมิดโดยต่างชาติ และป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายวิชัย แสงหิรัญวัฒนา ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด ผู้นำในการให้บริการ Location Content Provider หนึ่งในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยว่า ในขณะนี้บริษัทฯได้ทำการฟ้องการละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด เนื่องจากบริษัทดังกล่าวนี้ ได้ทำการละเมิดสิทธิ์ซอฟต์แวร์ข้อมูลแผนที่ของบริษัท โกลบเทค จำกัด

โดยเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 บริษัท โกลบเทค จำกัด ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยัง บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด เ พื่อให้ดำเนินการลบข้อมูลแผนที่ที่ได้คัดลอก ทำซ้ำ หรือดัดแปลง จากข้อมูลแผนที่นำทาง CDG map ออกจากข้อมูลแผนที่นำทาง Power map Z9 ทั้งหมด พร้อมทั้งให้เรียกเก็บข้อมูลแผนที่นำทาง Power map Z9 ที่ได้จำหน่ายไปแล้วออกจากตลาดโดยทันที นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือ รวมทั้งห้าม บริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด ดำเนินการใดๆอันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์อีกต่อไป

นอกจากนี้ บริษัท โกลบเทค จำกัด ยังได้ขอความคุ้มครองจากอำนาจศาลบังคับให้ผู้ถูกฟ้องร้องหยุดจำหน่าย จ่าย โอน และดำเนินการใดๆในการละเมิดลิขสิทธิ์อีกต่อไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่ขยายตัวอย่างกว้างขวางต่อบริษัทฯ ทั้งนี้สำหรับมูลค่าความเสียหายจากการเรียกร้องในคดี กับบริษัท อาปิโก ไอทีเอส จำกัด เป็นจำนวนเงิน 450 ล้านบาท

“บริษัทโกลบเทคมีเทคนิคการทำตำหนิพิเศษบนข้อมูลแผนที่นำทาง CDG map เพื่อใช้ในการตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลแผนที่ที่จัดทำและผลิตโดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ซึ่งการที่บริษัทฯตัดสินใจดำเนินการฟ้องร้องครั้งนี้ เพราะบริษัทฯได้รับความเสียหายในทางธุรกิจ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯตรวจพบตำหนิพิเศษดังกล่าวบนข้อมูลแผนที่นำทาง Power map Z9 นอกจากนี้ โกลบเทคยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลแผนที่ของผู้ผลิตรายอื่นๆ โดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติ ซึ่งจะมีการพิจารณาดำเนินการตามกฏหมายต่อไป” นายวิชัยกล่าว

การดำเนินคดีทางกฎหมายครั้งนี้ ก็เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรม การที่เอกชนรายหนึ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลแผนที่ดิจิทัล (Digital Map Data) มากที่สุด ได้ลงทุนและมีความตั้งใจมุ่งมั่นผลิตผลงานด้วยการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) แต่ถูกเอกชนรายอื่นมาใช้ประโยชน์ในเชิงธุรกิจจากทรัพย์สินทางปัญญานั้น ซึ่งหากมองภาพรวมในอนาคต ความเสียหายจะเกิดผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจประเทศไทยอย่างแน่นอน

“นอกจากนี้การดำเนินคดีทางกฎหมายดังกล่าว ยังเป็นการสนับสนุนให้มีการเรียกร้องในสังคมไทย ให้มีความเคารพในสิทธิทางทรัพย์สินทางปัญญานั้นเป็นประเด็นสำคัญที่สังคมไทยพึงตระหนัก โดยทุกฝ่ายจะต้องคำนึงถึงและให้ความสำคัญ เพราะการออกแบบการพัฒนาซอฟต์แวร์ใดๆก็ตาม แต่ละบริษัทฯจะต้องใช้ศักยภาพในด้านของทรัพย์สินทางปัญญา และความรู้ความสามารถในการพัฒนา ซึ่งเรื่องดังกล่าวนี้ครอบคลุมไปถึงการลงทุนทางธุรกิจด้วย การที่คนไทยสามารถคิดค้นและพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภูมิปัญญาของคนไทยเอง ก็ไม่ควรที่จะต้องถูกละเมิดลิขสิทธิ์โดยเฉพาะจากบริษัทต่างชาติ อย่างที่บริษัทโกลบเทคเผชิญอยู่ในกรณีดังกล่าวนี้ ” ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โกลบเทค จำกัด กล่าว

ในฐานะที่บริษัท โกลบเทค จำกัด เป็นหนึ่งในผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทย โดยภูมิปัญญาของคนไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาซอฟต์แวร์ข้อมูลแผนที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับประสิทธิผลของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทั้งในหน่วยงานภาครัฐและธุรกิจเอกชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยสามารถผลิตซอฟต์แวร์ข้อมูลแผนที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในสังคมได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ขณะเดียวกันหากผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไทย ถูกละเมิดลิขสิทธ์จากกลุ่มทุนธุรกิจต่างชาติ อย่างที่เกิดขึ้นในกรณีดังกล่าวนี้ ก็เป็นเรื่องที่คนไทยด้วยกันจะต้องมีส่วนช่วยกันปกป้องการละเมิดลิขสิทธิ์จากต่างชาติ ที่จะสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศเรา

BACK TO TOP