th

ซีดีจี ปรับแบรนด์ใหม่ เน้นทันสมัย คล่องตัว ก้าวเดินอย่างแข็งแกร่ง รับ AEC 2015

7 กุมภาพันธ์ 2555

โรงแรมเซนต์ รีจิส, กรุงเทพฯ – กลุ่มบริษัทซีดีจีปรับเปลี่ยนแบรนด์ครั้งใหญ่ มุ่งสู่ความทันสมัย แข็งแกร่ง พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมไม่หยุดนิ่ง ตอบรับนโยบาย Smart Thailand พร้อมมุ่งสู่การให้บริการแก่ประเทศ องค์กรและประชาชนในประชาคมอาเซียน ภายใน ปี พ.ศ. 2558

นายนาถ ลิ่วเจริญ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี ผู้นำในการให้บริการ ICT แบบครบวงจรในประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2555 นี้ เป็นอีกวาระหนึ่งที่สำคัญที่กลุ่มบริษัทซีดีจีมีความเปลี่ยนแปลง โดยการปรับปรุงแบรนด์ ให้ทันสมัยยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้มีความคล่องตัวในการบริการลูกค้า ภายใต้ความเป็นมืออาชีพทางด้านการบริการ ICT แบบครบวงจร อีกทั้งการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่ง(dynamic) โดยมีการพัฒนาและเรียนรู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาระบบการบริการ ICT ให้สอดคล้องกับภาพรวมของประเทศ ที่รัฐบาลมีการเร่งผลักดันและดำเนินการให้ประเทศไทยสู่ความเป็น Smart Thailand

“กลุ่มบริษัทซีดีจีของเรา ให้บริการลูกค้าด้วยความมุ่งมั่น และเราคิดอยู่เสมอว่า ในการบริการลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐนั้น การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ จะต้องมีความทันสมัย ให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา การปรับเปลี่ยนแบรนด์ครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เพื่อให้องค์กรมีความทันสมัย คล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งที่ผ่านมา เราก็มีการปรับเปลี่ยนองค์กรของเราอยู่เสมอ เพราะการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จะต้องไม่หยุดนิ่งและเรียนรู้ที่จะพัฒนาสู่สิ่งใหม่ๆเสมอ”

การปรับเปลี่ยน แบรนด์ในปี 2555 นี้ ประกอบด้วย องค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้
Vision : CDG ต้องเป็นองค์กรชั้นนำที่เป็นที่รู้จักระดับสากล(1 ใน 10 ของ ASEAN ในปี 2015) ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม และ บูรณาการระบบสารสนเทศในทุกภาคส่วนให้เกิดความมั่งคั่ง ความเจริญรุ่งเรืองต่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Mission : ให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ มีประสิทธิภาพ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ให้บริการลูกค้าด้วยความคิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างชาญฉลาด พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมและคิดค้นสิ่งใหม่ๆเสมอ รวมทั้งเป็นแหล่งคลังข้อมูลความรู้และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งสู่ความสำเร็จและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ

“การที่เราปรับเปลี่ยนแบรนด์ และเปลี่ยน Corporate Identity (Logo) ใหม่ในครั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการแสดงถึงความเป็นองค์กรชั้นนำในระดับสากลของกลุ่มบริษัทซีดีจี ที่มีความพร้อมทางด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆเสมอ และเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้อย่างไม่หยุดนิ่ง มีการเรียนรู้ในด้านข้อมูลความรู้ใหม่ๆเสมอ พร้อมทั้งสะท้อนถึงการเป็นองค์กรที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นมิตรไมตรีและเป็นที่พึ่งพาได้”

ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี กล่าวด้วยว่า การปรับเปลี่ยน Vision, Mission ใหม่ ภายใต้หัวใจสำคัญคือ The Power of Wisdom ในครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ทั้งนี้ Wisdom หมายถึง ปัญญา ความเฉลียวฉลาด ซึ่งมีสาระสำคัญหลัก 9 ประการด้วยกัน คือ Competency (ความสามารถ), Expertise (ความเชี่ยวชาญ), Knowledge (ความรู้), Experience (ประสบการณ์), Passion (ความรัก) , Teamwork(ทำงานเป็นทีม), Sincere (ความจริงใจ), Harmony (ความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว)และ Flexible (ความหยืดหยุ่น) ซึ่งสาระสำคัญทั้ง 9 ประการนี้นับเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในองค์กรแห่งภูมิปัญญา ของกลุ่มบริษัทซีดีจี ที่มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการขับเคลื่อนการบริการ ICT ให้กับองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อมีส่วนร่วมในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชน

นอกจากนี้กลุ่มบริษัทซีดีจี ยังเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ 2558 ทั้งในเรื่องของการแข่งขัน ที่จะมีการเปิดเสรีมากขึ้น โดยจะต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อเตรียมรับกับกฎเกณฑ์ทางการค้า, มาตรการทางภาษี ,การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดจะต้องละเอียดและครอบคลุมอย่างรอบด้าน เพราะต่อจากนี้ไปตลาดผู้ให้บริการ ICT ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น

“กลุ่มบริษัทซีดีจีเรามีความพร้อมสำหรับการแข่งขัน ขณะเดียวกันก็นับเป็นโอกาสของเราในการที่เราจะใช้ศักยภาพที่มีอยู่ในการเข้าสู่ตลาดในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบ ตัวอย่างประการหนึ่ง เช่น เราสามารถมีส่วนร่วมในการทำ AEC ID Cards ได้ เพื่อเชื่อมต่อการเข้าสู่ประเทศต่างๆของประชากรในประเทสภาคีสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ได้” ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทซีดีจี กล่าวในตอนท้าย

news-pic3

BACK TO TOP