th

ปัจจุบันมีการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้งานในหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน นอกจากนี้ยังเพิ่มความสะดวกสบายให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว

กลุ่มบริษัท CDG ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามามีส่วนช่วยในการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการข้อมูลในหลายส่วน อาทิ การจัดเก็บข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ระบบทะเบียนราษฎร์ ระบบแจ้งเตือนทางออนไลน์ของรัฐวิสาหกิจ การตรวจสอบ ซ่อมแซม และดูแลความเรียบร้อยต่างๆ ในระบบไอที จนไปถึงการดูแลระบบเงินเดือน ข้อมูลเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ

ทั้งนี้ เรายังมองถึงอนาคตที่อยากพัฒนาระบบที่ให้บริการจากหน่วยงานภาครัฐได้จากบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ชาติและประชาชน

Administration, Database Management & Analytics Solutions

กลุ่มบริษัท CDG ให้บริการด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรให้กับโครงการระดับชาติต่างๆ ตลอดจนคิดค้นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานภาครัฐและ รัฐวิสาหกิจ อาทิ ระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (AFIS) ที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดข้อผิดพลาดในทุกขั้นตอนการทำงาน, ระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse) และระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (Business Intelligence) มาช่วยให้ผู้บริหารระดับสูงได้ทราบข้อมูลที่จำเป็นต่อการบริหาร ซึ่งส่งผลให้การวิเคราะห์และตัดสินใจของผู้บริหารสามารถทำได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Company: CDT CDGS

เราให้บริการระบบ Public Administration (การบริหารรัฐกิจ) ที่ช่วยดูแลในการเรื่องการบริหารจัดการ ทั้งในเรื่องการเบิกจ่าย การจัดการเงินเดือน ควบคุมงบประมาณ การจัดการบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท CDG ยังได้พัฒนาระบบการจัดการเอกสารแบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อช่วยในเรื่องการส่งเอกสาร การสืบค้นเอกสาร ทั้งภายในและระหว่างหน่วยงานให้ถูกต้องแม่นยำ และระบบ Document Management ที่ทำหน้าที่เหมือนแฟ้มจัดเก็บเอกสารขนาดใหญ่ โดยระบบนี้จะแปลงเอกสารเข้ามาอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ทำให้สามารถเรียกใช้เอกสารได้ง่าย พร้อมมีบันทึกการใช้งานเอกสารทั้งหมด

Company: CDGS

กลุ่มบริษัท CDG ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานของรัฐวิสาหกิจ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบริหารจัดการและการบัญชีเพื่อรองรับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning) ซึ่งเป็นโครงการที่มีความสลับซับซ้อน มีองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ก ระบบงานต่างๆที่ต้องสามารถเชื่อมโยงการทำงานของทุกส่วนงานในองค์กรเข้าด้วยกันและต้องมีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีความสอดคล้องในภาพรวมขององค์กร ดังนั้นการนำเทคโนโลยีใหม่ๆและกระบวนการบริหารโครงการที่เป็นมาตรฐานมีส่วนสำคัญที่จะทำให้สามารถเกิดการประยุกต์และใช้งานได้จริง

Company: CDGS

BACK TO TOP