th

E-Document Management Solutions

ระบบการบริหารจัดการทางด้านข้อมูลและเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิทัล เป็นอีกหนึ่งระบบที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้การทำงานในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสาร การส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน การค้นหาย้อนหลัง และเรายังดูแลด้านการพิมพ์อย่างครบวงจร ทั้งจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง ไปจนถึงบริการจัดทำระบบและจัดการบริหารเนื้อหา ออกแบบเพื่อแก้ปัญหาฐานข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อให้การทำงานด้านเอกสารขององค์กรง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิทัล (E-Document) ภายใต้ซอฟต์แวร์ Flowsoft  คือระบบการจัดเก็บและการค้นหาเอกสารที่ทำหน้าที่เหมือนแฟ้มขนาดใหญ่คอยเก็บบันทึกเอกสารที่ผ่านเข้าและออกจากระบบ ระบบนี้จะแปลงเอกสารที่อยู่ในรูปแบบกระดาษสู่รูปแบบดิจิทัลทั้งหมด มีระบบค้นหาอัจฉริยะที่สามารถทำดรรชนีและค้นหาข้อมูลจากเอกสารปริมาณมากที่อยู่ในระบบ อาทิ เอกสารที่เขียนด้วยลายมือ เอกสารในรูปแบบข้อมูลภาพ หรือข้อมูลสัญญาโครงการต่างๆ เป็นต้น ลดอัตราการใช้กระดาษในองค์กรกว่า 50% และลดอัตราการสูญหายของเอกสารในองค์กรกว่า 90% ทำให้ผู้ใช้งาน สามารถตรวจสอบการทำงานได้ง่ายขึ้น

Company: CDGS

ระบบการจัดการเอกสารแบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานได้คล่องตัวและถูกต้องมากขึ้น โดยจะทำหน้าที่เสมือนผู้จัดการที่คอยดูแลการจัดส่งเอกสารภายในองค์กรให้สามารถส่งเอกสารระหว่างหน่วยงานหรือระหว่างกลุ่มผู้รับเอกสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยระบบจะทำการบันทึกเพื่อตรวจสอบและติดตามการเดินทางของเอกสารทุกครั้งว่าได้ไปถึงผู้รับในแต่ละที่หรือไม่ รวมถึงการแจ้งสถานะของเอกสารนั้นๆ ว่าได้ถูกนำไปใช้งานแล้วหรือยัง นอกจากนี้ยังเพิ่มความปลอดภัยของการส่งเอกสารด้วยการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานภายในองค์กรได้ตามต้องการในแต่ละระดับ เช่น ระดับบริหาร ระดับผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานทั่วไป เพื่อทำให้ข้อมูลที่ส่งไปนั้นมีความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด

Company: CDGS

เราให้บริการการจัดการและบริหารเนื้อหา (Content Management) สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของข้อมูลสูง เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบฐานข้อมูล วิเคราะห์การใช้ข้อมูลว่าข้อมูลใดที่ควรเก็บ ข้อมูลใดควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อจัดทำรายงานในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลให้มีความรวดเร็วและถูกต้องที่สุด โดยคำนึงถึงการรักษาระดับความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลเป็นสำคัญ

จากประสบการณ์ของกลุ่มบริษัท CDG ที่ได้รับความไว้วางใจจากการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ต่อเนื่อง เช่น ด้านการให้บริการประชาชนในรูปแบบของระบบทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องเก็บข้อมูลของประชาชนทั้งประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีความเข้าใจถึงระบบฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างดี

Company: CDGS

BACK TO TOP