th

E-Document Management Solutions

ระบบการบริหารจัดการทางด้านข้อมูลและเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิทัลช่วยให้การทำงานในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันสะดวก และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การจัดเก็บเอกสาร การส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน และการค้นหาย้อนหลัง พร้อมดูแลการพิมพ์อย่างครบวงจร ทั้งจัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง ไปจนถึงบริการจัดทำระบบ จัดการบริหารเนื้อหา และออกแบบเพื่อแก้ปัญหาฐานข้อมูลที่ซับซ้อน

E-Document Filing Solutions (FlowSoft)

ระบบบริหารจัดการเอกสารภายในองค์กรแบบดิจิทัล (E-Document) ภายใต้ซอฟต์แวร์ Flowsoft  คือระบบการจัดเก็บและการค้นหาเอกสารที่ทำหน้าที่เสมือนแฟ้มขนาดใหญ่คอยเก็บบันทึกเอกสารที่ผ่านเข้า-ออกจากระบบ โดยทำการแปลงเอกสารรูปแบบกระดาษเป็นรูปแบบดิจิทัล ทั้งยังมีระบบค้นหาอัจฉริยะที่สามารถทำดรรชนี และค้นหาข้อมูลจากเอกสารปริมาณมากในระบบ อาทิ เอกสารที่เขียนด้วยลายมือ เอกสารในรูปแบบข้อมูลภาพ หรือข้อมูลสัญญาโครงการต่าง ๆ เป็นต้น ลดอัตราการใช้กระดาษในองค์กรกว่า 50% และลดอัตราการสูญหายของเอกสารในองค์กรกว่า 90%

Company: CDGS

E-Document Tracking Solutions (E-Saraban)

ระบบการจัดการเอกสารแบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) ทำหน้าที่เสมือนผู้จัดการที่คอยดูแลการจัดส่งเอกสารภายในองค์กรให้สามารถส่งเอกสารระหว่างหน่วยงาน หรือระหว่างกลุ่มผู้รับเอกสารได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยระบบจะทำการบันทึกเพื่อตรวจสอบ และติดตามการเดินทางของเอกสาร พร้อมแจ้งสถานะเมื่อถูกนำไปใช้งาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานภายในองค์กรได้ตามต้องการ เช่น ระดับบริหาร ระดับผู้จัดการฝ่าย หรือพนักงานทั่วไป

Company: CDGS

Large Scale Content Management Solutions

บริการการจัดการและบริหารเนื้อหา (Content Management) สำหรับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน โดยให้บริการตั้งแต่การออกแบบฐานข้อมูล วิเคราะห์การใช้ข้อมูลว่าข้อมูลใดควรเก็บ ข้อมูลใดควรเตรียมจัดทำรายงานในอนาคต รวมทั้งวิเคราะห์วิธีการเรียกใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลให้มีความรวดเร็ว และถูกต้องที่สุด โดยคำนึงถึงการรักษาระดับความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูลเป็นสำคัญ

จากประสบการณ์ของกลุ่มบริษัทซีดีจี ที่ได้รับความไว้วางใจจากการทำงานระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง เช่น ด้านการให้บริการประชาชนในรูปแบบของระบบทะเบียนราษฎร์ และบัตรประจำตัวประชาชนที่ต้องเก็บข้อมูลของประชาชนทั้งประเทศ ทำให้มั่นใจได้ว่าเรามีความเข้าใจในระบบฐานข้อมูลที่มีความซับซ้อนเป็นอย่างดี

Company: CDGS

BACK TO TOP