th

GIS for State-Enterprise Systems

กลุ่มบริษัทซีดีจี ได้นำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานของรัฐวิสาหกิจเพื่อการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การนำเทคโนโลยีระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Geographic Information System – GIS) เพื่อเก็บข้อมูลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าสำหรับใช้ในการวางระบบ ดูแลและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศ
ตลอดจนการสร้างแอปพลิเคชันให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร แจ้งเตือนไฟฟ้าดับ และติดต่อการไฟฟ้าโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์มือถือ พร้อมการดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Company: GISC

BACK TO TOP