th

Information Management System for Local or Small Government

ปัจจุบันการกระจายอำนาจสู่การปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น อบจ. อบต. เทศบาลต่าง ๆ มีบทบาทที่จะต้องบริหารจัดการงานในท้องถิ่นที่ตนเองรับผิดชอบมากขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท CDG ได้ออกแบบพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่เป็นภารกิจหลักของท้องถิ่น ให้สามารถจัดเก็บและเรียกใช้งานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการบริการแก่ประชาชน ตลอดจนการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ

ทั้งนี้ เรายังมองถึงอนาคตในการพัฒนาระบบ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารของประชาชนในท้องถิ่น กับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นต่าง ๆ ให้สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารแบบ 2 ทาง ได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านระบบ Smart local government Service อีกด้วย

Company: CDT

BACK TO TOP