th

Information Management System for Local or Small Government

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลท้องถิ่นที่มีความถูกต้องแม่นยำ และมีความรวดเร็วในการการจัดเก็บ และเรียกใช้งาน
เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางแผนในอนาคตในการพัฒนาระบบ Smart Local Government Service อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานปกครองท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว

Company: CDT

BACK TO TOP