th

Automative Registration & Renewal Solutions

กลุ่มบริษัท CDG ได้รับความไว้วางใจจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากการพัฒนาโครงการรับชำระภาษีทั่วไทย ไม่จำกัดภูมิลำเนา สามารถชำระภาษีรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทุกภาคทั่วประเทศไทย ต่อด้วยการพัฒนาระบบบริการ One Stop Service ชำระภาษีรถ ณ จุดเดียว โดยใช้เวลาเพียง 3 – 5 นาทีที่เทสโก้โลตัส จนมาถึงโครงการเลื่อนล้อต่อภาษี ด้วยการขับรถผ่านช่องทางรับชำระภาษีรถประจำปีโดยไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถเพื่อลงไปติดต่อกับหน่วยงาน การพัฒนาบริการให้ประชาชนยังมีความหลากหลายมากขึ้นด้วยการเปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้าด้วยโครงการช็อปให้พอแล้วต่อภาษี โดยให้บริการที่ห้างบิ๊กซี

ตลอดจนระบบชำระภาษีรถผ่านอินเทอร์เน็ต ที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถชำระภาษีรถประจำปีผ่านเว็บเพจได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้งานง่าย เนื่องจากตัวระบบมีการแสดงรายละเอียด ขั้นตอนต่าง ๆ ให้ทราบก่อนใช้งานจริง ปลอดภัยด้วยระบบลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสสมาชิกและรหัสผ่าน ซึ่งระบบจะจัดส่งรหัสสมาชิกและรหัสผ่านให้ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นข้อมูลรถของตนเอง รวมทั้งค่าภาษีรถอย่างถูกต้องรวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถซื้อประกันภัยตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 ผ่านทางระบบได้อีกด้วย การชำระเงินสามารถชำระผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ใช้บริการ ได้แก่ เคาน์เตอร์ธนาคารที่ร่วมโครงการ การหักเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ร่วมโครงการ และบัตรเครดิตวีซ่าทุกธนาคาร รวมถึงแอปพลิเคชันบนมือถือได้อีกด้วย เมื่อผ่านการชำระเงินเรียบร้อยผู้ใช้บริการจะได้รับป้ายวงกลมทางไปรษณีย์จากกรมการขนส่งทางบก นอกจากนี้ ระบบยังมีการแจ้งเตือนการชำระภาษีรถประจำปีในปีต่อไปผ่านทางอีเมล์ให้กับผู้ชำระภาษีรถด้วย

Company: CDGS

BACK TO TOP