th

GIS for Government

กลุ่มบริษัทซีดีจี เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Technology) สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการของภาครัฐขนาดใหญ่เพื่อการพัฒนาประเทศ เช่น การใช้ข้อมูลเชิงตำแหน่ง เก็บข้อมูลอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า สำหรับใช้ในการวางระบบ ดูแลซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วประเทศ หรือการใช้เทคโนโลยี GIS เพื่อแสดงเขตป่าไม้ หรือวิเคราะห์การเพาะปลูกพืชทางการเกษตร เพื่อบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Company: ESRI GISC

BACK TO TOP