th

GIS Solutions for Business Enhancement

บริการโซลูชั่นทางด้าน GIS ที่จะเข้ามาช่วยองค์กรในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงตำแหน่ง ซึ่งสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ต่อได้หลากหลายรูปแบบ เช่น ธุรกิจธนาคารที่สามารถคำนวณตำแหน่งเพื่อเพิ่มจำนวนตู้ ATM จากพื้นที่ที่มีชุมชนหนาแน่น เพื่อขยายฐานลูกค้าและรองรับบริการที่มากขึ้น หรือ การประเมินราคาที่ดินจากตำแหน่งและแนวโน้มในอนาคตเพื่อการลงทุน งานด้านการตลาด ที่สามารถติดตามทีมขายและเช็คยอดสั่งซื้อได้สะดวกผ่าน Application และในอีกหลายๆ เรื่องที่สามารถนำเทคโนโลยี GIS เข้าไปช่วยการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Company: ESRI GIS

BACK TO TOP