th

Map & Location Content

ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS Technology) จะสร้างผลงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อทำงานควบคู่กับข้อมูลแผนที่ที่ดี
ซึ่ง NOSTRA Map เป็นข้อมูลแผนที่ที่มีความทันสมัย และถูกต้องแม่นยำที่สุดในประเทศไทยด้วยข้อมูลกว่า 1,700,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ ประกอบด้วยแผนที่ลายเส้นซึ่งแสดงผลในรูปของแผนที่ที่คุ้นเคย และใช้งานง่าย ทั้งยังอัดแน่นด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ สำหรับการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ในระดับที่สูง เช่น ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  ข้อมูลแผนที่แสดงความหนาแน่นของประชากร เพื่อการหาพื้นที่ที่มีศักยภาพในการตั้งร้านค้า การค้นหาเส้นทางที่เหมาะสมในการขนส่งและการเดินทาง รวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยมีข้อมูลอื่น ๆ ประกอบไปพร้อมกัน เช่น รูปถ่าย เวลาเปิด-ปิด และคำบรรยายสถานที่ท่องเที่ยว

Company: GT

BACK TO TOP