th

Real Estate Industry Suites

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการแข่งขันกันสูงในเรื่องการจับจองที่ดิน ผู้ที่รวดเร็วกว่าย่อมได้เปรียบในการได้ทำเลที่ดีไปครอง ดังนั้นการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อช่วยวิเคราะห์ในการเลือกซื้ออสังหาริมทรัพย์จึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจ ด้วย เทคโนโลยี GIS ทำให้องค์กรมั่นใจในการเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการได้อย่างแท้จริง ด้วยกระบวนการวิเคราะห์อย่างแม่นยำ ตั้งแต่ข้อมูลสำหรับประเมินราคาที่ดิน แนวโน้มของพื้นที่นั้นๆ เพื่อการลงทุนในอนาคต ข้อมูลสภาพพื้นที่ ภูมิอากาศ จนไปถึงเมื่อทำการลงทุนแล้วยังต้องวิเคราะห์จุดขาย สถานที่ใกล้เคียงกับโครงการ รวมไปถึงข้อมูลของคู่แข่งในแต่ละย่าน ให้คุณมั่นใจได้ว่าการเลือกทำเลที่ตั้งนี้ถูกต้องตามกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง

Company: ESRI GIS

BACK TO TOP