th

GIS for Real Estate

ArcGIS ของ Esri คือ แพลตฟอร์มด้านภูมิสารสนเทศที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในระดับโลก ด้วยความโดดเด่นด้าน Location Intelligence ซึ่งโซลูชัน ArcGIS for Land and Property Management นั้นถูกออกแบบเพื่อรองรับการทำงานในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ เช่น ระบบบริหารจัดการแปลงที่ดิน (Land Analysis) ช่วยวิเคราะห์หาทำเลพื้นที่ที่มีศักยภาพสำหรับนักลงทุนด้วยการใช้ปัจจัยการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่การนําข้อมูลแปลงที่ดินจากนายหน้า
ที่ดินมาจัดเก็บในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน ติดตามสถานะการซื้อขายที่ดิน
นำเสนอข้อมูลในรูปแบบของ Interactive Dashboard เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจก่อนการลงทุน นอกจากนี้
ยังมีระบบสำหรับรองรับกระบวนการต่าง ๆ ในการทำงาน เช่น

Land Registration เว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดเก็บข้อมูลแปลงที่ดินจากรูปแบบกระดาษสู่รูปแบบดิจิทัล

Land Monitoring and Management เว็บแอปพลิเคชันสำหรับเรียกดูข้อมูลแปลงที่ดินที่นายหน้าหรือเจ้าหน้าที่ที่ได้มีการลงทะเบียนผ่านระบบ Land Registration ในแบบ Real-time รวมถึงการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เบื้องต้น

Land Field Survey แอปพลิเคชันสำหรับสำรวจเก็บข้อมูลภาคสนาม ไม่ว่าจะเป็นการเก็บข้อมูลแปลงที่ดิน ข้อมูลตลาด พร้อมรายละเอียดเพิ่มเติม โดยสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งระบบ iOS และ Android และสามารถทำงาน
ในแบบ Offline ได้

Land Executive Monitoring แอปพลิเคชันสำหรับสรุปผลข้อมูลแปลงที่ดินในรูป Dashboard โดยทำงานร่วมกับแผนที่ กราฟ และตารางแบบ Interactive

นอกจากระบบบริหารจัดการแปลงที่ดินแล้ว ยังมีเครื่องมือในการจำลองพื้นที่ขายโครงการแบบ 3 มิติ ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายผังเมือง (3D Building Typology Simulation) ซึ่งช่วยลดเวลาในการคำนวณพื้นที่ขายอาคาร ทั้งยังสามารถนำโมเดลจำลองอาคารแบบ 3 มิติ เป็นแนวทางในการออกแบบร่วมกับเทคโนโลยี CAD และ BIM (GIS Integrate with CAD and BIM) เพื่อนำไปบริหารจัดการพื้นที่ภายนอกและภายในอาคารแบบครบวงจร

Company: ESRI GISC

BACK TO TOP